สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิจัด ประชุมสัมมนาการประเมินกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์และแหล่งเรียนรู้

 

                     สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิจัด ประชุมสัมมนาการประเมินกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์และแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ ภายใต้โครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ ในวันที่ 9 สิงหาคม 2555 ณ  ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ

                      กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ  ได้จัดทำโครงการประชุมสัมมนาการประเมินกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์  และแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ  เพื่อเป็นการให้เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอผู้นำกลุ่มเกษตรกร  และเจ้าของแหล่งเรียนรู้  ได้เข้าใจหลักเกณฑ์การประเมิน      อันจะนำไปสู่กลุ่มเกษตรกรที่เข้มแข็ง  มีความมั่นคงและยั่งยืนในอาชีพการเลี้ยงสัตว์ของกลุ่มเกษตรกร โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความเข้าแก่เจ้าหน้าที่และผู้นกลุ่มเกษตรกร  ในการดำเนินกิจกรรมกลุ่มการแก้ไขปัญหา  และพัฒนาประสิทธิภาพการเลี้ยงสัตว์ในลักษณะพึ่งพาตนเอง และเพื่อเป็นการสร้างความมั่นคงและยั่งยืนในอาชีพการเลี้ยงสัตว์  และสร้างความมั่นใจในการ ประกอบอาชีพการเลี้ยงสัตว์จากกลุ่มเกษตรกร กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอที่รับผิดชอบกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่เข้มแข็ง และแหล่งเรียนรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์ที่มีคุณภาพ  อำเภอละ  1  คน  รวม 16 คน เกษตรกรผู้นำกลุ่ม  และเจ้าหน้าที่แหล่งเรียนรู้  อำเภอละ 2 คน  รวม 32 คน                        

 

ภาพกิจกรรม

 

 
ภาพ และข่าว : กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
ผู้อนุมัติข่าว : นางศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ