ปศุสัตว์ชัยภูมิจัดฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตร “การสาธิตการปลูกพืชอาหารสัตว์ 
และการทำบ่อแก๊สชีวภาพ”
ปีงบประมาณ  2555

 

                     เมื่อวันที่  5-11 กรกฎาคม 2555  กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์ได้จัดฝึกอบรมเกษตรกร สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชยภูมิั
หลักสูตร “การสาธิตการปลูกพืชอาหารสัตว์  และการทำบ่อแก๊สชีวภาพ  จำนวน  5  รุ่น  โดยมีเจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครราชสีมา  มาเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกหญ้าพันธุ์เนเปียร์ปากช่อง 1 และสนับสนุนพันธุ์ท่อนพันธุ์หญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 ให้แก่เกษตรกร


                     กรมปศุสัตว์จึงได้มีการดำเนินงานโครงการหมู่บ้านหลักถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านอาหารสัตว์ขึ้น  เพื่อให้เป็นศูนย์เรียนรู้ด้านอาหารสัตว์และพืชอาหารสัตว์ของเกษตรกรในพื้นที่  โดยในปีงบประมาณ 2555  จังหวัดชัยภูมิได้รับเป้าหมายให้ดำเนินการจัดตั้งหมู่บ้านหลักถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านอาหารสัตว์  จำนวน 5 หมู่บ้าน  และเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมต่อการเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่     สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ  จึงได้มีการจัดการฝึกอบรมหลักสูตร การสาธิตการปลูกพืชอาหารสัตว์  ตลอดจนการใช้ประโยชน์จากมูลสัตว์ในการผลิตแก๊สชีวภาพ  เพื่อใช้ในครัวเรือนของเกษตรกรเอง การฝึกอบรมในครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรที่เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้และทักษะในการปลูกพืชอาหารสัตว์  และการจัดทำบ่อแก๊สชีวภาพจากมูลสัตว์  โดยมีเป้าหมายเกษตรกรกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อจากหมู่บ้านหลักถ่ายทอดเทคโนโลยีอาหารสัตว์  จำนวน  50  ราย  โดยแบ่งการฝึกอบรมออกเป็น  5  รุ่นๆละ  10  คน  หลักสูตร  1  วัน ดังนี้


                รุ่นที่ 1 วันที่ 5 กรกฎาคม 2555  ณ  กลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อมะเกลือโนนทอง  เลขที่ 89/1 หมู่ 17              ตำบลบ้านกอก  อำเภอจัตุรัส  จังหวัดชัยภูมิ
                รุ่นที่ 2 วันที่ 6 กรกฎาคม 2555  ณ  กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อพันธุ์พื้นเมืองหัวสระ  เลขที่ 16  หมู่ 2 ตำบลหัวทะเล  อำเภอบำเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูมิ
                รุ่นที่ 3 วันที่ 9 กรกฎาคม 2555  ณ  กลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อตำบลท่ากูบ  เลขที่ 153 หมู่ 1 ตำบลท่ากูบ      อำเภอซับใหญ่  จังหวัดชัยภูมิ
                รุ่นที่ 4 วันที่ 10 กรกฎาคม 2555  ณ  กลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อบ้านหนองตานา  เลขที่ 105 หมู่ 3                 ตำบลโสกปลาดุก  อำเภอหนองบัวระเหว  จังหวัดชัยภูมิ
                รุ่นที่ 5 วันที่ 11 กรกฎาคม 2555  ณ  กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ  เลขที่ 249 หมู่ 3 ตำบลสามสวน  อำเภอบ้านแท่น  จังหวัดชัยภูมิ

                โดยมีเจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครราชสีมา  มาเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกหญ้าพันธุ์เนเปียร์ปากช่อง 1 และสนับสนุนพันธุ์ท่อนพันธุ์หญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 ให้แก่เกษตรกร และได้แจกเมล็ดพันธุ์หญ้ามอมบาซ่า ,หญ้ารูซี่ และแร่ธาตุก้อนให้แก่เกษตรกรที่เข้ารับการฝึกอบรมด้วย

 


ภาพกิจกรรม

 
ภาพ และข่าว : กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์
ผู้อนุมัติข่าว : นางศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ