สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองพล อำเภอพล  จังหวัดขอนแก่น


 

                   เมื่อวันที่  ๒๙  พฤษภาคม  ๒๕๕๕  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ  ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากเทศบาลเมืองพล   อำเภอพล  จังหวัดขอนแก่น  คณาจารย์คณะสัตวแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น  และผู้ประกอบการหม่ำเมืองพล ซึ่งมาศึกษาดูงานการพัฒนาการจัดตั้งกลุ่มผู้ประกอบการหม่ำจังหวัดชัยภูมิ  และการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์  (หม่ำ)  ซึ่งได้ดูงานสถานที่ผลิตและจำหน่ายของผู้ประกอบการร้านนัดพบและ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนช่อระกา  พัฒนาอาชีพ   ซึ่งผ่านการรับรองคุณภาพจากองค์การอาหารและยา  (อย.)   เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปส่งเสริมพัฒนา  การจัดตั้งกลุ่มและพัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ (หม่ำ) สถานที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ (หม่ำ)   ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน  ในพื้นที่เทศบาลเมืองพล ต่อไป

 

 


ภาพกิจกรรม

 


 
ภาพ และข่าว : กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์
ผู้อนุมัติข่าว : นางศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ