ปศุสัตว์ชัยภูมิจัดนิิทรรศการและให้บริการเกษตรกร"วันพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำและช่วยเหลือภัยแล้งจังหวัดชัยภูมิ"
            

                 นายแพทย์สุรวิทย์ คนสมบูรณ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธี "วันพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำ และช่วยเหลือภัยแล้งจังหวัดชัยภูมิ ปี 2555 " ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2555 ณ โครงการสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองเขื่อง (กุดตุ้ม) อันมาจากพระราชดำริ ตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดแสดงนิทรรศการและให้บริการเกษตรกรเคลื่อนที่

                สัตวแพทย์หญิงศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เข้าร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ พร้อมมอบเวชภัณฑ์ช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ประสบภัยแล้ง

ภาพกิจกรรม


 

 
 
ภาพ และข่าว : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์
ผู้อนุมัติข่าว : นางศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ