สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ จัดหน่วยบริการ ประชาชน ตามโครงการ "จังหวัดเคลื่อนที่"


 

                           เมื่อวันที่  17  พฤษภาคม  2555  นายอุกฤษ  พึ่งโสภา       รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วยส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรเอกชน จัดหน่วยบริการ ประชาชน ตามโครงการ “ จังหวัดเคลื่อนที่ ” ณ วัดเวฬุวนาราม  ตำบลหนองบัวใหญ่  อำเภอจัตุรัส  จังหวัดชัยภูมิ
               สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ นำโดย สัตวแพทย์หญิงศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ  พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ร่วมปฏิบัติงานและจัดกิจกรรมดังนี้
  1. จัดโครงการรณรงค์ทำหมันถาวรในสุนัข แมว ประจำปี 2555  “70 ปี กรมปศุสัตว์  รณรงค์ทำหมันสุนัข แมว 55 วัน  555  ตัว”  โดยมีบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ฉีดยาคุมกำเนิด และบริการทำหมันถาวรให้กับสุนัข-แมว
    2. กิจกรรมโครงการอาหารศึกษา เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ เรื่องอาหารปลอดภัยด้านปศุสัตว์ ให้แก่ ประชาชนทั่วไป และเด็กนักเรียน โดยให้คำแนะนำ และจัดตอบปัญหาชิงรางวัล
    3. แจกเวชภัณฑ์สำหรับสัตว์เลี้ยง ทั้งการรักษาโรค การกำจัดพยาธิภายนอก-ภายใน ให้แร่ธาตุเสริมสำหรับสัตว์ ตลอดจนแจกเอกสารให้ความรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์
การปฏิบัติงานในครั้งนี้ได้สร้างความพึงพอใจให้แก่เกษตรกรเป็นจำนวนมาก  โดยมีสัตว์ที่ได้รัยความช่วยเหลือ
โค-กระบือ จำนวน 543 ตัว สุกร 456 ตัว ไก่ 4,674 ตัว เป็ด 1,602 ตัวและ  สุนัข-แมว จำนวน 449   ตัว 

 


ภาพกิจกรรม

 


 
ภาพ และข่าว : กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์
ผู้อนุมัติข่าว : นางศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ