สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิร่วมปฏิบัติงานโครงการ”หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดชัยภูมิ”

 

        เมื่อวันที่  3  พฤษภาคม  2555  นายชนะ  นพสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วยส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรเอกชน จัดหน่วยบริการ ประชาชน ตามโครงการ “ จังหวัดเคลื่อนที่ ” ณ โรงเรียนบ้านหนองหอย  ตำบลกุดชุมแสง  อำเภอหนองบัวแดง  จังหวัดชัยภูมิ
               สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ โดย สัตวแพทย์หญิงศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ  มอบหมายให้นายบุญญกฤช  ปิ่นประสงค์  พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ร่วมปฏิบัติงานและจัดกิจกรรมดังนี้
          1. จัดโครงการรณรงค์ทำหมันถาวรในสุนัข แมว ประจำปี 2555  “70 ปี กรมปศุสัตว์  รณรงค์ทำหมันสุนัข แมว 55 วัน  555  ตัว”  โดยมีบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ฉีดยาคุมกำเนิด และบริการทำหมันถาวรให้กับสุนัข-แมว
          2. กิจกรรมโครงการอาหารศึกษา เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ เรื่องอาหารปลอดภัยด้านปศุสัตว์ ให้แก่ ประชาชนทั่วไป และเด็กนักเรียน โดยให้คำแนะนำและแจกเอกสารความรู้
3. แจกเวชภัณฑ์สำหรับสัตว์เลี้ยง ทั้งการรักษาโรค การกำจัดพยาธิภายนอก-ภายใน ให้แร่ธาตุเสริมสำหรับสัตว์ ตลอดจนแจกเอกสารให้ความรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์
การปฏิบัติงานในครั้งนี้ได้สร้างความพึงพอใจให้แก่เกษตรกรจำนวน  155  ราย สัตว์ที่ได้รัยความช่วยเหลือ
โค จำนวน  134  ตัว  สุกร  302  ตัว  ไก่  5,657  ตัว  เป็ด  1,134  ตัว  ห่าน  16  ตัว  สุนัข-แมว จำนวน  197  ตัว  และอื่น ๆ 24  ตัว

ภาพกิจกรรม

 

 
ภาพ และข่าว : กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์
ผู้อนุมัติข่าว : นางศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ