สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ  จัดการฝึกอบรมเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม
ในโครงการ “การสร้างให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์สามารถดูแลสุขภาพสัตว์ขั้นพื้นฐาน
รวมทั้งฉีดวัคซีนให้สัตว์ของตนเองได้” ในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ  ประจำปีงบประมาณ  2555

 

        กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ  ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเทพสถิตและสหกรณ์โคนมเทพสถิต  ได้จัดการฝึกอบรมเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม  ในโครงการ “การสร้างให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์สามารถดูแลสุขภาพสัตว์ขั้นพื้นฐานรวมทั้งฉีดวัคซีนให้สัตว์ของตนเองได้” ในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ  ประจำปีงบประมาณ  2555 ซึ่งโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านการปศุสัตว์ให้เกษตรกร และเป็นแกนนำของเกษตรกรด้านการดูแลสุขภาพสัตว์ในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ  ซึ่งกลุ่มเป้าหมาย  ประกอบด้วยเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์โคนมจำนวน  100  ราย  โดยได้ดำเนินการฝึกอบรมในวันพุธที่  25  เดือนเมษายน  พ.ศ.2555   หอประชุมโรงเรียนอนุบาลเทพสถิต   ซึ่งรูปแบบในการฝึกอบรมนั้น  เป็นการบรรยายและฝึกปฏิบัติ  โดยมีเนื้อหาดังต่อไปนี้
                             -  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกรมปศุสัตว์ที่เกษตรกรควรทราบ
                     -  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโรคที่สำคัญของโคนม  เช่น  โรคปากและเท้าเปื่อย  โรคคอบวม  โรคแท้งติดต่อ  โรคพาราทูเบอร์คูโลซิส  โรคเมลิออยโดวิส  ฯลฯ  รวมถึงการดูแลสุขภาพสัตว์เบื้องต้น

  • ความรู้เกี่ยวกับวัคซีนป้องกันโรคและยาสัตว์ 
  • การพัฒนาฟาร์มให้เข้าสู่ระบบมาตรฐานฟาร์มเพื่อรองรับการเข้าสู่สมาคมอาเซียน

      นอกจากนี้  ในการฝึกอบรมตามโครงการดังกล่าว  ยังได้รับการอนุเคราะห์วิทยากรจากศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครราชสีมา  อ.ปากช่อง  จ. นครราชสีมา  ดร.ไกรลาศ  เขียวทอง  นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ  มาบรรยายในหัวข้อ  การจัดการอาหารสัตว์และแนวทางในการลดต้นทุนการผลิตนม โดยใช้พืชอาหารสัตว์ที่เป็นแหล่งอาหารหยาบคุณภาพดีในการเลี้ยงโคนม 

 

 
ภาพ และข่าว : กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์
ผู้อนุมัติข่าว : นางศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ