ปศุสัตว์ชัยภูมิจัดประประกวดแข่งขันการปรุงอาหารจากเนื้อสัตว์ ฯ เนื่องในงานประจำปีฉลองอนุสาวรีย์เจ้าพ่อพญาแล ปี 2555

                 นายบรรยงค์ วงศ์กนิษฐ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ให้เกียรติมาเยี่ยมชมกิจกรรมการประกวดแข่งขัน การปรุงอาหารจากเนื้อสัตว์ปลอดสารปลอดโรคเพื่อผู้บริโภคปลอดภัย เนื่องในงานประจำปีฉลองอนุสาวรีย์ เจ้าพ่อพญาแลและงานกาชาดจังหวัดชัยภูมิ ปี 2555  ณ บริเวณด้านหน้าสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ ในวันที่ 13 มกราคม 2555

                    สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ  ได้รับอนุมัติเงินงบประมาณจากจังหวัดชัยภูมิให้จัดทำ โครงการประกวดแข่งขันการปรุงอาหารจากเนื้อสัตว์ปลอดสารปลอดโรคเพื่อผู้บริโภคปลอดภัย  เนื่องในงานประจำปีฉลองอนุสาวรีย์         เจ้าพ่อพญาแลและงานกาชาดจังหวัดชัยภูมิ ปี 2555 เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ และส่งเสริมให้เกษตรกร  กลุ่มเกษตรกร กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มหรือองค์กรอื่นๆในชุมชน ได้มีโอกาสทำกิจกรรมร่วมกัน และ เห็นความสำคัญของกระบวนการกลุ่ม และร่วมกันพัฒนาการเรียนรู้ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านปศุสัตว์ ให้มีคุณภาพและปลอดภัยต่อผู้บริโภค การส่งเสริมกระบวนการจัดการด้านการตลาด และเป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาชุมชนให้มีรายได้ มีความอยู่ดีกินดี ทำให้ชุมชนเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้  จึงได้จัดให้มีกิจกรรมการประกวดแข่งขันการปรุงอาหารจากเนื้อสัตว์ที่ปลอดสาร ปลอดโรค ขึ้น ซึ่งนอกจากจะเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาปศุสัตว์ไทยปลอดภัยสู่ครัวโลกแล้ว ยังเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร อีกด้วย                 
                    โดยในวันนี้  มีตัวแทนจากอำเภอต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ เข้าร่วมประกวดแข่งขันจำนวน 16 ทีม ซึ่งได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมตัดสินการประกวดแข่งขันฯ ชิงรางวัล เงินสด และ ประกาศเกียรติบัตร        ซึ่งมีผู้ชนะการประกวดแข่งขัน ได้รับรางวัล ดังนี้    

 

รางวัล
อำเภอ
ชื่อทีม
รายการอาหาร
..
รางวัลชนะเลิศ
เมืองชัยภูมิ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ต้มยำไก่บ้านสมุนไพร
ได้รับเงินรางวัล 4,500 บาท พร้อมเกียรติบัตร
บ้านช่อระกา
รองชนะอันดับที่ 1
คอนสวรรค์ อาสาปศุสัตว์
ไก่อ่อมสมุนไพรน้ำมะพร้าวอ่อน
ได้รับเงินรางวัล 3,500 บาท พร้อมเกียรติบัตร
คอนสวรรค์
รองชนะเลิศอันดับที่ 2
ซับใหญ่ ซับใหญ่รวมพลัง
ยำคอหมูย่าง
ได้รับเงินรางวัล 2,500 บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัล "สุดยอดอาหารขวัญใจประชาชน"
คอนสวรรค์ อาสาปศุสัตว์
ไก่อ่อมสมุนไพรน้ำมะพร้าวอ่อน
ได้รับเงินรางวัล 500 บาท พร้อมเกียรติบัตร
คอนสวรรค์
พล่าหมูลุยสวนคอนสวรรค์
เนินสง่า กลุ่มแม่บ้าน อ.เนินสง่า
ไก่รวนปลาร้า
ได้รับเงินรางวัล 500 บาท พร้อมเกียรติบัตร
ขาหมูพิโรธ

นอกจากนี้ในงานได้จัดแสดงพันธุ์โคเนื้อลูกผสมพื้นเมืองกับโคพันธุ์ลิมูชีน ซึ่งเป็นโคลูกผสม
ที่สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์ชัยภูมิอยู่ระหว่างการทดสอบก่อนส่งเสริมให้เกษตรกรได้นำไปเลี้ยง พร้อมทั้งมีการชิมเนื้อโคลูกผสมพื้นเมืองกับโคพันธุ์ลิมูชีนและประมูลโคที่นำมาแสดงอีกด้วย

ภาพกิจกรรม

  
การแสดงโคเนื้อพันธุ์ลูกผสมพื้นเมืองกับโคพันธุ์ลิมูชีน ซึ่งโคพันธุ์ดีที่สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์ชัยภูมิ
การขุนเพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรได้นำไปเลี้ยง และจัดให้มีการชิมเนื้อโคลูกผสมพื้นเมืองกับโคพันธุ์ลิมูชีน
และประมูล