สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ  จัดประชุมซักซ้อมความเข้าใจ
ในการพัฒนาสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์  (เขียงสะอาด)


                   เมื่อวันที่  22   มีนาคม  ๒๕๕๕   สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ  จัดประชุมซักซ้อมความเข้าใจในการพัฒนาสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์สะอาด  (เขียงสะอาด)  มีผู้ประกอบการจำหน่ายเนื้อสัตว์เข้าร่วมประชุม  จำนวน  26  ราย  ในที่ประชุม  โดยหัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์  ได้ชี้แจงเรื่องหลักเกณฑ์ต่างๆ  สำหรับผู้ประกอบการที่จะเข้าร่วมโครงการสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์สะอาด  (เขียงสะอาด) พร้อมทั้งได้เชิญประธานกลุ่มหม่ำจังหวัดชัยภูมิ  มาให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดตั้งกลุ่มในรูปของสหกรณ์ผู้ประกอบการจำหน่ายเนื้อสัตว์ 
                   ในปัจจุบันเนื้อโคภายในจังหวัดขาดแคลนและมีราคาสูง  การทำผลิตภัณฑ์
แปรรูปหม่ำ  ทางกลุ่มหม่ำจังหวัดชัยภูมิมีการสั่งซื้อเนื้อมาจากจังหวัดใกล้เคียงเป็นจำนวนมาก  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ  จึงเห็นว่าการพัฒนาสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์เป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับทั้งผู้บริโภคเนื้อสัตว์  และผู้ประกอบการจำหน่ายหม่ำ  รวมทั้งเป็นการสร้างรายได้ให้หมุนเวียนภายในจังหวัดชัยภูมิ   ในการประชุมครั้งนี้มีผู้ประกอบการให้ความสนใจที่จะสมัครเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก  

 

 

 

                             

 

 
ภาพ และข่าว : กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์
ผู้อนุมัติข่าว : นางศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ