สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ  จัดการฝึกอบรมเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่พื้นเมือง
ในโครงการ “การสร้างให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์สามารถดูแลสุขภาพสัตว์ขั้นพื้นฐาน
รวมทั้งฉีดวัคซีนให้สัตว์ของตนเองได้” ในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ  ประจำปีงบประมาณ  2555 

        กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ  ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองชัยภูมิ  ได้จัดการฝึกอบรมเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่พื้นเมือง  ในโครงการ  “การสร้างให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์สามารถดูแลสุขภาพสัตว์ขั้นพื้นฐานรวมทั้งฉีดวัคซีนให้สัตว์ของตนเองได้” ในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ  ประจำปีงบประมาณ  2555 ซึ่งโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านการปศุสัตว์ให้เกษตรกร และเป็นแกนนำของเกษตรกรด้านการดูแลสุขภาพสัตว์ในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ  ซึ่งกลุ่มเป้าหมาย  ประกอบด้วยเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีกพื้นเมือง จำนวน  160  ราย  โดยแบ่งการฝึกอบรมออกเป็น  4  รุ่น ๆ ละ  40  ราย  ดังนี้
                             รุ่นที่  1  วันที่  3  เดือนเมษายน  พ.ศ. 2555  อบรมเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีกในพื้นที่อำเภอเมือง  แก้งคร้อ  หนองบัวแดง  คอนสวรรค์  ณ  ศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงสัตว์แบบผสมผสานของนายมาลัย  งาหัตถี  เลขที่  15  หมู่  2  บ้านนาวัง  ต.นาเสียว  อ.เมือง  จ.ชัยภูมิ 
                             รุ่นที่  2  วันที่  4  เดือนเมษายน  พ.ศ.  2555  อบรมเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีกในพื้นที่อำเภอ
เทพสถิต  บ้านเขว้า  ภักดีชุมพล  หนองบัวระเหว  ณ  ศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงสัตว์แบบผสมผสานของนายทองหล่อ  อุทธิสินธ์  เลขที่  116  หมู่  8  บ้านซับมงคล  ต.โป่งนก  อ.เทพสถิต  จ.ชัยภูมิ 
                             รุ่นที่  3  วันที่  23  เดือนเมษายน  พ.ศ. 2555  อบรมเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีกในพื้นที่อำเภอภูเขียว  บ้านแท่น  เกษตรสมบูรณ์  คอนสาร  ณ  ฟาร์มผู้เลี้ยงไก่พื้นเมืองบ้านผักปังของนายอายุธ  ชายชีวินลิขิต  เลขที่  799
หมู่ที่  2  ต.ผักปัง  อ.ภูเขียว  จ.ชัยภูมิ
                             รุ่นที่  4  วันที่  23  เดือนเมษายน  พ.ศ. 2555  อบรมเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีกในพื้นที่อำเภอ
ซับใหญ่  จัตุรัส บำเหน็จณรงค์  เนินสง่า  ณ  ฟาร์มสาธิตการเลี้ยงไก่พื้นเมืองของนายชัชวาล  วงศ์รา  เลขที่  9  หมู่ที่  7  ต.ท่ากูบ  อ.ซับใหญ่  จ.ชัยภูมิ 
                 ซึ่งรูปแบบในการฝึกอบรมนั้น  เป็นการบรรยายและฝึกปฏิบัติ  โดยมีเนื้อหาดังต่อไปนี้
                             -  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกรมปศุสัตว์ที่เกษตรกรควรทราบ
                             -  การปรับระบบการเลี้ยงไก่พื้นเมือง
                             -  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโรคระบาดสัตว์ปีก  เช่น  โรคไข้หวัดนก  โรคนิวคาสเซิล
โรคอหิวาต์เป็ดไก่  โรคหลอดลมอักเสบติดต่อ  โรคฝีดาษ  ฯลฯ  รวมถึงการดูแลสุขภาพสัตว์เบื้องต้น
                             -  ความรู้เกี่ยวกับวัคซีนป้องกันโรคในสัตว์  พร้อมฝึกปฏิบัติการทำวัคซีนสัตว์ปีกด้วยตนเอง  เช่น  วัคซีนป้องกันโรคนิวคาสเซิล  วัคซีนป้องกันโรคหลอดลมอักเสบติดต่อ  วัคซีนป้องกันโรคอหิวาต์เป็ดไก่  และวัคซีนป้องกันโรคฝีดาษ  เป็นต้น

 

 

ภาพกิจกรรม รุ่นที่ 1
ณ  ศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงสัตว์แบบผสมผสานของนายมาลัย  งาหัตถี  เลขที่  15  หมู่  2  บ้านนาวัง  ต.นาเสียว  อ.เมือง  จ.ชัยภูมิ 


                                  

รุ่นที่ 2
ณ  ศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงสัตว์แบบผสมผสานของนายทองหล่อ  อุทธิสินธ์  เลขที่  116  หมู่  8  บ้านซับมงคล  ต.โป่งนก  อ.เทพสถิต  จ.ชัยภูมิ 
 

 

 
ภาพ และข่าว : กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์
ผู้อนุมัติข่าว : นางศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ