สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์เขต  3  ตรวจติดตามสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์สะอาด  (เขียงสะอาด)

                 เมื่อวันที่ 16   มีนาคม  ๒๕๕๕  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์เขต  3  ตรวจติดตามสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์สะอาด  (เขียงสะอาด)  ณ  สถานประกอบการ  บริษัทเบทาโกรช็อป  สาขาชัยภูมิ  และบริษัทบิ๊กซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์  สาขาชัยภูมิ  ที่ได้รับใบรับรองสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์สะอาด  (เขียงสะอาด)  จังหวัดชัยภูมิจากการตรวจติดตามสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ทั้ง  2  แห่งพบว่า  ภายในสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์มีการดูแลรักษาความสะอาดเป็นอย่างดี  มีการจัดเรียงบรรจุภัณฑ์อย่างเป็นระเบียบ  รวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ในการตัดแต่งซากมีการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อเป็นประจำทุกวัน  จากการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์สะอาด  (เขียงสะอาด)ในเขตพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ  ทำให้เกิดความเชื่อมั่นกับผู้บริโภค  ได้บริโภคเนื้อสัตว์ที่สะอาดและปลอดภัย  ถูกสุขลักษณะและสุขอนามัย

 

ภาพกิจกรรม

                                  

 

 

 
ภาพ และข่าว : กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
ผู้อนุมัติข่าว : นางศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ