สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ จัดฝึกอบรม “กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ขององค์กร”

     

             ในวันที่ 12 มีนาคม 2555   สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ จัดฝึกอบรม “กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ขององค์กร” ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขัยภูมิ

             สัตวแพทย์หญิงศรีสมัย  โชติวนิช  ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ แจ้งว่าตามที่กรมปศุสัตว์ได้กำหนดตัวชี้วัดระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาทั้งข้าราชการ และพนักงานราชการ ในด้านความสามารถ/ทักษะและสมรรถนะที่ต้องพัฒนา เพื่อมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ของงาน และเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร ให้เป็นที่พึ่งและอยู่ในความนิยมเลื่อมใสศรัทธาของประชาชน สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ ได้ดำเนินการพัฒนาบุคลากรทั้งข้าราชการและพนักงานข้าราชการ การฝึกอบรมหลัูกสูตร “กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ขององค์กร” เป้าหมายเป็นข้าราชการจากกลุ่ม / ฝ่าย ต่าง ๆ และ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอ จำนวน 20 คน การฝึกอบรมโครงการดังกล่าวได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก อสมท.ชัยภูมิ คือ นายนิสัน  ชินอ่อน ผู้จัดการศูนย์บริหารงานวิทยุ ฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง และนางธนธรณ์  ไชยวงศ์ หรือ ดีเจตุ๊ก   อภิรดี  ตรีโมกข์  นักจัดรายการสถานีวิทยุชื่อดังของ อสมท.ชัยภูมิ

การฝึกอบรมหลัูกสูตร “กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ขององค์กร” เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพทั้งบุคลากรและงานที่บริการต่อประชาชนเพื่อให้ผู้รับบริการเกิดความประทับใจ รู้ทันข้อมูลข่าวสารด้านปศุสัตว์ ซึ่งจะทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อเกษตรกร

            

   
 
ภาพ และข่าว : กลุ่มยุทธศาสตรและสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์
ผู้อนุมัติข่าว : นางศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ