สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ
และเทศบาลเมืองชัยภูมิ ร่วมจัดโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและ
ส่งเสริมการเลี้ยงสุนัขที่ถูกต้อง ประจำปี  2555  ในเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ

               วันพุธที่ 22 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ และเทศบาลเมืองชัยภูมิ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองชัยภูมิ ร่วมจัดโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และส่งเสริมการเลี้ยงสุนัขที่ถูกต้อง ประจำปี 2555  ณ ศาลาอเนกประสงค์เทศบาลเมืองชัยภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
         การจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตื่นตัวและกระตุ้นให้ประชาชนมีส่วนร่วม และเห็นความสำคัญในการนำสุนัขในครอบครอง ไปรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และฉีดยาคุมกำเนิดหรือทำหมันถาวรเพื่อควบคุมประชากรสุนัข ตลอดจนทำให้ผู้เลี้ยงสุนัขทุกคนมีความเข้าใจในการเลี้ยงสุนัขให้ถูกวิธีและมีความรับผิดชอบต่อสุนัขของตนเอง เพื่อป้องกันไม่ให้มีสุนัขที่ถูกปล่อยไปสู่สาธารณะและกลายเป็นสุนัขจรจัด ที่เป็นปัญหาหนึ่งในชุมชนหนาแน่นในขณะนี้
          โดยกิจกรรมที่จัดในโครงการนี้ ประกอบไปด้วย
1. การขึ้นทะเบียนสุนัข-แมว  และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  จำนวน  226  ตัว
2.บริการฉีดยากำจัดพยาธิภายในภายนอกให้กับสุนัขและแมว  จำนวน  55  ตัว
3.บริการฉีดยาคุมกำเนิดให้แก่สุนัขและแมวเพศเมีย
4.บริการทำหมันถาวรให้สุนัขและแมว เพศผู้และเพศเมีย จำนวน  48  ตัว
5.การจัดนิทรรศการโรคพิษสุนัขบ้าในคนและในสัตว์
6.  การรักษาและดูแลสุขภาพสุนัขและแมวและให้ความรู้ในเรื่องรักสุนัขลี้ยงให้ถูกวิธี

         และการให้บริการทุกกิจกรรมเป็นการให้บริการโดยไม่คิดมูลค่า โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากเทศบาลเมืองชัยภูมิ ในการสนับสนุนวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ยาคุมกำเนิด ยากำจัดพยาธิภายในภายนอก เวชภัณฑ์และวัสดุอุปกรณ์ในการทำหมัน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ สนับสนุนบุคคลากรเพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในคน และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอ สนับสนุนการจัดผู้ปฏิบัติงานในการให้บริการในวันนี้

 

ภาพกิจกรรม