สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเทพสถิตปฏิบัติงานโครงการตรวจสุขภาพโคนมประจำปี

            

                             เมื่อวันที่  16 -20 มกราคม  2555  กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ  นำโดย  นายสัตวแพทย์บุญญกฤช  ปิ่นประสงค์  หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์  ร่วมกับ  นายธนยศ  นงบาง  ปศุสัตว์อำเภอเทพสถิต พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่  ปฏิบัติงานโครงการตรวจสุขภาพโคนมประจำปี  2555  ตามแผนงานโคนม  โดยมีรายละเอียดการปฏิบัติงาน  ดังนี้
  1. แนะนำการเลี้ยง  การจัดการฟาร์ม  การป้องกันโรคระบาดสัตว์ต่าง ๆ
  2. เจาะเลือดเพื่อเก็บตัวอย่างซีรั่ม  ส่งตรวจโรคแท้งติดต่อ  (Brucellosis)  โรควัณโรคเทียม(Paratuberculosis)  และโรคมงคล่อเทียม  (Melioidosis)
  3. ทดสอบโรควันโรค ด้วยวิธี  intradermal tuberculin test
  4. สุ่มเก็บตัวอย่างเลือดในสารป้องกันการแข็งตัวของเลือด (EDTA) เพื่อตรวจโรคพยาธิในเลือด  และตัวอย่างอุจจาระ  เพื่อตรวจการติดโรคปรสิตภายในทางเดินอาหาร
  5. รักษาสัตว์ในกรณีที่มีสัตว์ป่วยภายในฟาร์ม
  6. ติดตามงานผสมเทียมและตรวจการตั้งท้อง
  7. ประชาสัมพันธ์และแนะนำให้เกษตรกรเข้าร่วมการจัดทำฟาร์มปลอดโรค  BTP 
               โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ  เข้าร่วมการปฏิบัติงาน  จำนวน  10 ราย  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเทพสถิต  จำนวน  6   ราย  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ  มีผลการปฏิบัติงาน  เจาะเลือดเพื่อเก็บตัวอย่างซีรั่ม  จำนวน  77  ฟาร์ม   1,417  ตัว  ทดสอบโรควัณโรค  1,417  ตัว  และเก็บตัวอย่างเลือดใน EDTA และตัวอย่างอุจาระ  271  ตัวอย่าง  โดยพบปัญหาและอุปสรรค์  ดังนี้
  1. เกษตรกรลงบันทึกทะเบียนประวัติไม่ครบถ้วน  ทำให้ข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน
  2. ไม่สามารถเก็บตัวอย่างเลือดในโคนมทุกตัวที่มีอายุ  1  ปีขึ้นไปได้  เนื่องจากเกษตรกรมีปัญหาในการบังคับสัตว์