ปศุสัตว์ชัยภูมิจัดรณรงค์ทำวัคซีนป้องกันโรคในไก่พื้นเมือง และจัดนิทรรศการอาหารปลอดภัย

         

                สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองชัยภูมิ  จัดนิทรรศการกิจกรรมรณรงค์ “วัคซีนเพียงหยด  ช่วยลดการตายไก่พื้นเมือง”  ประจำปี  2555 และจัดนิทรรศการอาหารปลอดภัย ณ  บริเวณลานอเนกประสงค์หอประชุมอำเภอเมือง  ในวันพฤหัสบดี ที่  29  ธันวาคม  2554  ในวาระการประชุมกำนัน  ผู้ใหญ่บ้านของอำเภอเมืองชัยภูมิ  ประจำเดือนธันวาคม  2554 

                สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ นำโดย สัตวแพทย์หญิงศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัด พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ได้จัดรณรงค์ทำวัคซีนป้องกันโรคในไก่พื้นเมืองประจำปี 2555 ครั้งที่ 1  โดยจัดกิจกรรม ฝึกอบรมและสาธิตให้กลุ่มผู้นำหมู่บ้าน  (กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน)  ผู้เลี้ยงสัตว์ปีก โดยเฉพาะผู้เลี้ยงไก่พื้นเมือง เพื่อให้มีความรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์ปีก และการให้วัคซีนเพื่อป้องกันโรคระบาดในสัตว์ปีก  เช่น  วัคซีนป้องกันโรคนิวคาสเซิล  หลอดลมอักเสบ  ฝีดาษ  อหิวาต์เป็ด – ไก่ และ แจกเวชภัณฑ์สำหรับสัตว์ปีก ทั้งการรักษาโรค การกำจัดพยาธิ แร่ธาตุเสริมสำหรับสัตว์ ยาพ่นฆ่าเชื้อ  ตลอดจนแจกเอกสารให้ความรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์

                   และเนื่องจากสถานการณ์และแนวโน้มความปลอดภัยด้านอาหารในปัจจุบัน  พบมีการปนเปื้อนของเชื้อก่อโรค  สารเคมี  และยาปฏิชีวนะในอาหารมากขึ้น  นอกจากนั้นยังเกิดการระบาดของโรคที่มีอันตรายทั้งต่อผู้บริโภคและระบบการผลิต  นำเข้า  ส่งออกสินค้าปศุสัตว์  รวมทั้งพฤติกรรมการบริโภคที่ไม่เหมาะสม  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิจึงจัดนิทรรศการ และให้ความรู้  ความเข้าใจด้านอาหารศึกษา แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องตลอดห่วงโซ่อาหารด้านการปศุสัตว์  ก่อให้เกิดความตระหนักและมีจิตสำนึกร่วมกันในการพิทักษ์อาหารให้ปลอดภัยและมีคุณภาพ  สนับสนุนให้ผู้บริโภคมีความรู้  ความเข้าใจในการตัดสินใจและเลือกซื้ออาหารที่มีคุณภาพและปลอดภัย  เพื่อลดอัตราการเกิดโรคที่เกี่ยวเนื่องกับการบริโภคอาหารที่ไม่ถูกต้อง  เกษตรกรและผู้ประกอบการได้รับข้อมูล  ข่าวสารที่จำเป็นเพื่อสนับสนุนการผลิตอาหารที่มีคุณภาพและปลอดภัย

                  การปฏิบัติงานในครั้งนี้ได้สร้างความพึงพอใจให้แก่เกษตรกรจำนวนกว่า  200 ราย และยังเป็นการกระตุ้นเกษตรกรให้รู้จักรักการเลี้ยงสัตว์ และการป้องกันโรคอย่างถูกวิธีอีกด้วย

 
 
ภาพกิจกรรม