สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิมอบใบรับรองสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์สะอาด (เขียงสะอาด)

               
                   เมื่อวันที่  ๓๐  พฤศจิกายน  ๒๕๕๔  ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ  มอบใบรับรองสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์สะอาด (เขียงสะอาด)  ให้กับผู้ประกอบการจำหน่ายเนื้อสัตว์ ตามโครงการพัฒนาสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองชัยภูมิ  ที่สมัครเข้าร่วมโครงการ (เขียงสะอาด)  เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์สะอาด (เขียงสะอาด)ให้ผู้ประกอบการมีจิตสำนึกต่อผู้บริโภค  และให้ผู้บริโภคได้บริโภคเนื้อสัตว์ที่สะอาดและปลอดภัย ถูกสุขลักษณะและสุขอนามัย  ในครั้งนี้มีผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ ฯ และผ่านการประเมินเขียงสะอาด ซึ่งได้รับมอบใบรับรองสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์สะอาด (เขียงสะอาด) จำนวน ๔  ราย  ประกอบด้วย
                   ๑.บริษัทมหาชนจำกัด สยามแม็คโคร  สาขาชัยภูมิ
                   ๒.บริษัทมหาชนจำกัด บิ๊กซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์  สาขาชัยภูมิ
                   ๓.เทสโก้โลตัส  สาขาชัยภูมิ

                   ๔.เบทาโกร ช็อป  สาขาชัยภูมิ

                     

ภาพกิจกรรม