ปศุสัตว์ชัยภูมิ อบรมกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรป้องกันโรคระบาดสัตว์

 

             สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ  ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอภูเขียว  และองค์การบริหารส่วนตำบลธาตุทอง  อำเภอภูเขียว  จังหวัดชัยภูมิ  จัดประชุมกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร  ตำบลธาตุทอง เกี่ยวกับการป้องกัน และ รักษาโรคระบาดในสุกร เมื่อวันที่  1  ธันวาคม  2554

            โดยในกิจกรรมนี้  จัดขึ้นเพื่ออบรมให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรได้รับความรู้เกี่ยวกับการดูแล สุขภาพสัตว์เบื้องต้น  การฉีดวัคซีนป้องกันโรคระบาด  การจัดการโรงเรือน  การสุขาภิบาล  ที่ถูกต้อง  เนื่องจากในปัจจุบัน  สภาวะอากาศเปลี่ยนแปลง  เป็นผลทำให้สัตว์มีสุขภาพอ่อนแอ  มีโอกาสป่วยเป็นโรคระบาดได้ง่าย  ทั้งยังเกิดโรคระบาดอหิวาต์สุกร  และ PRRS  ในหลายพื้นที่  ทำให้เกษตรกรเกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจ  เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดโรคระบาดในพื้นที่  ทั้งนี้  ได้รับความร่วมมือจากเกษตรกร  คณะกรรมการหมู่บ้าน  ผู้บริหารในระดับท้องถิ่นเป็นอย่างดี  มีเกษตรกรเข้าร่วมจำนวน  43  ราย  สุกรทั้งหมด  434  ตัว  เป็นสุกรพ่อพันธุ์  8  ตัว  แม่พันธุ์  87  ตัว  และสุกรขุน  339  ตัว  พร้อมนี้

                     

ภาพกิจกรรม