สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิร่วมกับอำเภอคอนสวรรค์ประชุมคณะกรรมการจัดระเบียบโรงฆ่าสัตว์ระดับอำเภอ

             
                     เมื่อวันที่  ๒๑  พฤศจิกายน  ๒๕๕๔  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ  ร่วมกับอำเภอคอนสวรรค์  จัดประชุมคณะกรรมการจัดระเบียบโรงฆ่าสัตว์ในพื้นที่อำเภอคอนสวรรค์  ณ  หอประชุมอำเภอคอนสวรรค์  โดยมีนายอำเภอคอนสวรรค์  เป็นประธานในการประชุม   

                     การประชุมในครั้งนี้มีหน่วยงานต่างๆ  เข้าร่วมประชุมได้แก่  ท้องถิ่นอำเภอคอนสวรรค์  นายกเทศมนตรีตำบลคอนสวรรค์ ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรอำเภอคอนสวรรค์  ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายบริหารงานปกครองอำเภอคอนสวรรค์  สาธารณสุขอำเภอคอนสวรรค์ ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคงอำเภอคอนสวรรค์  ปศุสัตว์อำเภอคอนสวรรค์  หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และผู้ประกอบการจำหน่ายเนื้อสัตว์  มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจำนวน  ๗๒  ราย  เพื่อเป็นการพัฒนาโรงฆ่าสัตว์และโรงพักสัตว์  ให้ได้มาตรฐานและถูกสุขลักษณะ เพื่อให้สามารถผลิตเนื้อสัตว์ที่สะอาดถูกสุขลักษณะ  สุขอนามัยและปลอดภัยต่อผู้บริโภค ในพื้นที่อำเภอคอนสวรรค์  และได้ชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการจำหน่ายเนื้อสัตว์  ในเรื่องกฎระเบียบต่างๆ  ในการนำสัตว์เข้าฆ่าในโรงฆ่าสัตว์ตามพระราชบัญญัติ การควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์  พ.ศ.๒๕๓๕  ให้ผู้ประกอบการได้ถือปฏิบัติ เป็นแนวทางเดียวกันและได้ประชาสัมพันธ์โครงการสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์สะอาด  (เขียงสะอาด)  ให้กับผู้ประกอบการจำหน่ายเนื้อสัตว์ได้รับทราบและหากมีผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอในพื้นที่

         

ภาพกิจกรรม