การประกวดรางวัลโรคพิษสุนัขบ้า(MoPH MoAC Rabies Award  2011)  ประจำปี 2554 ในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ

                 

               คณะกรรมการการประกวดรางวัลโรคพิษสุนัขบ้า
(MoPH MoAC Rabies Award  2011)  ประจำปี 2554 เข้าตรวจประเมินผลงานหน่วยงานที่เข้าร่วมประกวดฯ โดยเข้าประเมินในระดับเทศบาลที่ เทศบาลตำบลแก้งคร้อ  อำเภอแก้งคร้อ และระดับองค์การบริหารส่วนตำบล ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมั่งงอย อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ เมื่อวันที่  22  พฤศจิกายน  2554

            ในการประกวดครั้งนี้ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ ได้ส่งหน่วยงานเข้าประกวด จำนวน 2 แห่ง ประกอบด้วย ในระดับเทศบาลที่ เทศบาลตำบลแก้งคร้อ  อำเภอแก้งคร้อ และระดับองค์การบริหารส่วนตำบล ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมั่งงอย อำเภอคอนสวรรค์ เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนของพื้นที่สำนักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่ 3  ในการประกวดระดับประเทศต่อไป 

           โดยคณะกรรมการฯ ประกอบด้วย
                 1.  นางกิตติวดี  หิมารัตน์                             ผู้อำนวยการส่วนป้องกันและบำบัดโรคสัตว์
                 2.  นายสุริยะ  กาวงษ์กลาง                           นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ
                 3.  นางสาวปนัดดา  เนตรพุดซา                      นายสัตวแพทย์ชำนาญการ
                 4.  นายธนเดช  สัจจวัฒนา                            นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
                 5.  นายบำเพ็ญ  เกงขุนทด                            เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
                 6.  นายพิจารณ์  บุตรราช                            นักวิชาการชำนาญการ

ภาพกิจกรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมั่งงอย อำเภอคอนสวรรค์

เทศบาลตำบลแก้งคร้อ  อำเภอแก้งคร้อ

 

ภาพ และ ข่าว โดย...
กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์