สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิร่วมปฏิบัติงานโครงการ”หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข
สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดชัยภูมิ”

              
            ในวันที่  22  พฤศจิกายน   2554 นายพงศธร  สัจจชลพันธ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ  ร่วมกับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจและเอกชน จัดหน่วยบริการ ประชาชน ตามโครงการ “ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ” ณ  โรงเรียนซับชมภู  หมู่ 6  ตำบลวังทอง  อำเภอภักดีชุมพล  จังหวัดชัยภูมิ
                   สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ นำโดย สัตวแพทย์หญิงศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัด พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ได้ร่วมปฏิบัติงานตามโครงการฯ โดยจัดกิจกรรมดังนี้

1. ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพสัตว์  การป้องกันโรค  แจกเวชภัณฑ์  ยารักษาโรคและวัคซีนสำหรับสัตว์  พร้อมทั้งอธิบายวิธีการใช้
2. บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ฉีดยาคุมกำเนิด ในสุนัข-แมว

การปฏิบัติงานในครั้งนี้ได้สร้างความพึงพอใจให้แก่เกษตรกรจำนวนกว่า 170 ราย อีกทั้งยังเป็นการ
กระตุ้นเกษตรกรให้รู้จักรักการเลี้ยงสัตว์ และการป้องกันโรคอย่างถูกวิธีอีกด้วย

 

 
ภาพกิจกรรม