สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ

การจัดการสิ่งแวดล้อม ฟาร์มสุกร สวัสดิ์ฟาร์ม ( นายสวัสดิ์ ภู่บัว )

ข้อมูลทั่วไป

 • ผู้ประกอบการ นายสวัสดิ์ ภู่บัว
  ที่ตั้งฟาร์ม เลขที่ 161 หมู่ 5 ( บ้านวังกุ่ม ) ตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า
  เลขที่รับรอง กษ 02 22 06403 3602 0017 000

ข้อมูลการเลี้ยงสุกร

 • เลี้ยงสุกรขุนมาเป็นเวลากว่า 10 ปี
 • เลี้ยงสุกรขุน จำนวน 2 โรงเรือน ระบบปิด
  * โรงเรือนที่ 1 จำนวน 650 ตัว
  * โรงเรือนที่ 2 จำนวน 550 ตัว
  * กำลังการผลิตสุกรขุน จำนวน 2,400 ตัว ต่อ ปี
 • เลี้ยงสุกรขุนในโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสุกรกับบริษัทอะกรีคัลเจอร์ จำกัด

ข้อมูลการจัดการสิ่งแวดล้อม

 • ต้นปี 2550 ได้จัดทำบ่อแก๊สแบบ Covered Lagoon ภายในฟาร์ม
 • มีการนำแก๊สมาผลิตเป็นไฟฟ้าทดแทน เพื่อใช้ในฟาร์มสุกร 100 %

ต้นทุนการจัดทำเครื่องปั่นไฟ เพื่อผลิตไฟฟ้าทดแทน ( นอกเหนือจากการจัดทำบ่อแก๊ส )

 • เครื่องปั่นไฟ TAWIN CAM 24 VALVE ( ราคา 6,000 – 20,000 บาท )
 • อุปกรณ์พวกท่อ PVC ต่าง ๆ ( ราคารวม 20,000 บาท )
 • สายไฟฟ้า 25 มิลลิเมตร ( ราคารวม 20,000 บาท )
 • ค่าถังแก๊สในการดักจับซัลเฟอร์ ( ถังละ 400 บาท )
 • ค่าช่างในการจัดทำ 200,000 - 250,000 บาท

ในกรณีฟาร์มสวัสดิ์ จัดทำเอง ไม่ต้องเสียค่าช่าง  

เปรียบเทียบต้นทุนไฟฟ้า ก่อนผลิตไฟฟ้าทดแทน และ หลังผลิตไฟฟ้าทดแทน

 • ก่อนผลิตไฟฟ้าทดแทน

การเลี้ยงสุกรขุน 1 รุ่น ใช้เวลาประมาณ 5 เดือน ดังนี้

เดือนที่ 1 ค่าไฟฟ้า 5,500 บาท
เดือนที่ 2 ค่าไฟฟ้า 7,500 บาท
เดือนที่ 3 ค่าไฟฟ้า 10,000 บาท
เดือนที่ 4 ค่าไฟฟ้า 15,000 บาท
เดือนที่ 5 ค่าไฟฟ้า 17,000 บาท

รวมค่าไฟฟ้าในการเลี้ยงสุกรขุน 1 รุ่น จำนวน 55,000 บาท

ค่าน้ำภายในฟาร์ม - บาท (ใช้น้ำบาดาล โดยใช้กระแสไฟปั่น)

เงินหมุนเวียนภายในฟาร์ม เดือนละ 20,000 บาท ( จำเป็นต้องมีไว้ )

 • เมื่อผลิตไฟฟ้าทดแทนจากแก๊สชีวภาพ 100 %

การเลี้ยงสุกรขุน 1 รุ่น ใช้เวลาประมาณ 5 เดือน ค่าไฟฟ้าไม่ต้องจ่าย
ค่าน้ำภายในฟาร์ม - บาท (ใช้น้ำบาดาล โดยใช้กระแสไฟปั่น)
เงินหมุนเวียนภายในฟาร์ม เดือนละ 1,000 บาท ( สำหรับใช้ทั่วไป ไม่จำเป็นนัก )

 • สรุปจุดเด่นของฟาร์มสวัสดิ์

•  สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าใช้ทดแทนในฟาร์มได้ 100 %

•  ในกระบวนการจัดทำในขั้นตอนต่าง ๆ หรืออุปกรณ์ต่าง ๆ ผู้ประกอบการ คือ คุณสวัสดิ์ ภู่บัว ได้ดำเนินการลองผิดลองถูกด้วยตนเอง จึงสามารถถ่ายทอดให้แก่ประชาชน หรือบุคคลทั่วไปได้เป็นอย่างดี

•  คุณสวัสดิ์ ภู่บัว ได้ดำเนินการโดยศึกษา และนำวัสดุที่มีอยู่ภายในท้องถิ่นมาใช้ได้เป็นอย่างดี

•  ไม่มีปัญหาร้องเรียนฟาร์มสุกร เนื่องจากมีการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี