สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ

องค์ความรู้กรมปศุสัตว์ , องค์ความรู้สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูม

องค์ความรู้ภายนอกหน่วยงาน

"เพชรบูรณ์โมเดล" ระบบการผลิตตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ของ.. “ คนเลี้ยงโค-กระบือ ”

“ ระบบการผลิตแก๊สชีวภาพอย่างง่าย ” นับเป็นการเติมเต็มช่องว่างในชีวิตและระบบเศรษฐกิจแบบพอเพียงของเกษตรกร เกาะเกี่ยวและร้อยเรียงเรื่องราวได้อย่างลงตัว ทำให้เราสามารถมองเห็นภาพของชีวิตที่พอเพียงและภาพของสังคมที่อยู่ดีมีสุขได้เป็นรูปธรรม และชัดเจนขึ้นเพชรบูรณ์โมเดล

บทความ ตอน 1 "เพชรบูรณ์โมเดล"
บทความ ตอน 2 "เพชรบูรณ์โมเดล"