google  www ปศุสัตว์ชัยภูมิ กรมปศุสัตว์
http://www.dld.go.th/th/


กรมปศุสัตว์
:: แผนงานของกรมปศุสัตว์

ขออนุญาต
:: การใบอนุญาตนำเข้า ขาย และ
   ผลิตอาหารสัตว


โครงการต่าง ๆ
สปอตเขียงสะอาด

จังหวัดชัยภูมิ

รวมลิงค์
  

AmazingCounters.com
 

Check Google Page Rank


 
ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์
การชี้แจงเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อกรมปศุสัตว์อำเภอซับใหญ่
การชี้แจงเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อกรมปศุสัตว์อำเภอบ้านแท่น
การชี้แจงเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อกรมปศุสัตว์
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

--ประกาศต่อ--
วิธีการติดตั้งเครื่องอ่านบัตรประจำตัวประชาชน ปี 2563 (DLD Smart Service for 2562)
(ลบโปรแกรมเดิมออกก่อนการติดตั้งนะคะ)

สำหรับผู้ขอใช้บริการ
คู่มือสำหรับประชาชน


ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564  สัตวแพทย์หญิงศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ และ น.สพ.มาโนชย์  วงศ์แวว ผอ.ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 3   ดำเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตร การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ สำหรับผู้ประกอบการฟาร์มจิ้งหรีด ในพื้นที่อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จำนวน 40 ราย

   วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 สพ.ญ.ศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ ปศุสัตว์ชัยภูมินำเสนอข้อมูลโครงการจัดเลือกเกษตรกรดีเด่น ปี 2564 ผ่านระบบ Web Conference

   วันที่ 25 มกราคม 2564 สพ.ญ.ศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอซับใหญ่ และอำเภอบำเหน็จณรงค์ เข้าตรวจประเมินโรงฆ่าสัตว์ตามกฎกระทรวง

วันที่ 27 มกราคม 2564 สัตวแพทย์หญิงศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ จัดฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตร “พัฒนาอาสาปศุสัตว์สู่ Smart Farmer” โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ปีงบประมาณ 2564 จำนวน 10 ราย

วันที่ 20 มกราคม 2564 สัตวแพทย์หญิงศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ ตรวจประเมินโรงฆ่าสัตว์ เพื่อชี้แจงแนวทางการปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์ให้พร้อมสำหรับการตรวจต่ออายุใบอนุญาต

 วันที่ 18 มกราคม 2564 สพ.ญ. ศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ จัดฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดแพะ ภายใต้ โครงการพัฒนาเครือข่าย การผลิตและการตลาดปศุสัตว์ (แพะ) ปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุม สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ

  เมื่อวันที่  30  ธันวาคม  2563 สพ.ญ.ศรีสมัย   โชติวนิช   ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ   จับกุมรถเร่ขายเนื้อสุกรที่ฝ่าฝืนกฎหมายเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2564

  เมื่อวันที่  28  ธันวาคม  2563 สพ.ญ.ศรีสมัย   โชติวนิช   ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ  จัดประชุมประจำเดือนธันวาคม 2563 พร้อมมอบใบอนุญาตการประกอบกิจการการตั้งโรงฆ่าสัตว์  ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ

ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ ร่วมออกหน่วยปศุสัตว์เคลื่อนที่ ตามโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. , และโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำเดือนธันวาคม 2563

 วันที่ 17 ธันวาคม 2563  สพ.ญ.ศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ เข้าตรวจโรงฆ่าสุกร เเละเขียงจำหน่ายเนื้อสุกร พื้นที่อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ เพื่อเฝ้าระวังโรคอหิวาต์เเอฟริกาในสุกร

 

 วันที่ 17 ธันวาคม 2563  สพ.ญ.ศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ จัดฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ  เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้กับเจ้าหน้าที่ เป็นการส่งเสริมให้มาตรการต่างๆ ที่ใช้ในการควบคุม ป้องกัน และกำจัดโรคระบาดในสุกรของจังหวัดชัยภูมิ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

 

   วันที่  15  ธันวาคม  2563  สัตวแพทย์หญิงศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ  มอบหมายนางเกยูร  เผือกศิลา ปศุสัตว์อำเภอบ้านเขว้า และเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านเขว้า  ดำเนินการตั้งจุดพ่นน้ำยาเชื้อรถขนสุกร และรถขนส่งอาหารสัตว์ ขึ้นทะเบียนรถเร่/ผู้รวบรวมสุกร

 

วันที่ 15 ธันวาคม 2563 ปศุสัตว์ชัยภูมิร่วมออกหน่วยปศุสัตว์เคลื่อนที่ และจัดนิทรรศการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ เนื่องในงานวันดินโลก (World Soil Day)   

 

วันที่  15  ธันวาคม  2563   สัตวแพทย์หญิงศรีสมัย โชติวนิช  ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ ประชาสัมพันธ์การเฝ้าระวัง  ป้องกัน ควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรเชิงรุก ในที่ประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน

 

วันที่ 11 ธันวาคม 2563 สพ.ญ ศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ ได้มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ใช้อำนาจตามมาตรา 44  แห่งพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559 ดำเนินการปิดโรงฆ่าสุกรชั่วคราวเพื่อแก้ไข หรือระงับเหตุการณ์แพร่กระจายของเชื้อโรคที่ไปกับเนื้อสัตว์ในพื้นที่คอนสวรรค

 

วันที่ 11 ธันวาคม 2563 ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรเชิงรุก ตรวจติดตามสร้างการับรู้และสร้างเครือข่ายการเฝ้าระวังป้องกันโรคแอฟริกาในสุกรในพื้นที่อำเภอคอนสวรรค์ ประกอบด้วย เกษตรกร  ร้านขายอาหารสัตว์ รถขนส่งอาหารสัตว์  รถขนส่งสุกร  โรงฆ่าสัตว์ เขียงจำหน่ายเนื้อสัตว์

 

 

วันที่ 10 ธันวาคม 2563 ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิจัดประชุมเร่งด่วนโดยวิธีระดมสมอง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมป้องกันโรคระบาดในสุกร โดยได้เรียนเชิญ  น.สพ.บุญญกฤช ปิ่นประสงค์  ผู้อำนวยการสำนักควบคุมป้องกันโรคสัตว์ กรมปศุสัตว์  พร้อมด้วย นายกสมาคมสุกรภาคอีสาน (สิทธิภัณฑ์ ฟาร์ม) จังหวัดชยภูมิ

 

 

 

  วันที่ 3-4 ธันวาคม 2563 สัตวแพทย์หญิงศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้ ชุดเฉพาะกิจปศุสัตว์เขต 3 ประกอบด้วย สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ ปศุสัตว์เขต 3 ด่านกักกันสัตว์นครราชสีมา ร่วมกับหน่วยปฏิบัติการพิเศษภูธรจังหวัดชัยภูมิ ปฏิบัติงานบังคับใช้กฎหมายตาม พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.2559 พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

 

 

 

 

 

 วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ นำโดย สัตวแพทย์หญิงศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองชัยภูมิ รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย และโรคเฮโมรายิกเซพติกซีเมีย และถ่ายพยาธิให้กับโค-กระบือ

 

 

 

วันที่ 28 ตุลาคม 2563 นายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานเปิดงานโครงการ “ความสุขจากพ่อ สู่ผืนแผ่นดิน” , โครงการ “นั่งสบาย คลายทุกข์” มอบความสุขแก่ผู้ยากไร้ , หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. , คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ และโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำเดือนตุลาคม 2563 ณ บ้านโคกล่าม หมู่ที่ 8 ตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ

 

 

 

 

 
การชี้แจงเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อกรมปศุสัตว์
ประกาศจังหวัดชัยภูมิเรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโค-กรบือ โครงการไถ่ชีวิตโคกระบือ เฉลิมพระเกียรติ ฯ
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

--ประกาศต่อ--


ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิเตือนเกษตรกรผู้เลี้ยงม้าให้เฝ้าระวังและ
เตรียมความพร้อมรับมือโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า (Africa Horse Sickness
)
“ปศุสัตว์ชัยภูมิเตือนเกษตรกรให้ระวังโรคสัตว์หน้าหนาว”

"ปศุสัตว์ชัยภูมิ  เตือนภัยให้เฝ้าระวังสเตรปโตคอกคัส  ซูอิส  หรือ โรคหูดับ"

* โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ASF
* รวมคลิ๊ป องค์ความรู้"โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF)" อันทรงคุณค่า

โรคพิษสุนัขบ้า

โรคไข้หวัดนก
ปศุสัตว์ชัยภูมิ เตือนภัย โรคไข้หูดับ หรือ โรคติดเชื้อสเตรปโตคอกคัส ซูอิส (Streptococcus suis) เป็นโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน (Zoonotic infectious disease) ซึ่งในโรคนี้เป็นการติดต่อจากสุกรสู่คน 
ปศุสัตว์ชัยภูมิ เตือนภัยโรคเฮโมรายิกเซพติซีเมียในกระบือและโคเนื้อ

ยุทธศาสตร์โคกระบือจังหวัดชัยภูมิ


zoning ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ

นางศรีสมัย โชติวนิช
ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ


  "ส่งเสริมและพัฒนา
เทคโนโลยีการปศุสัตว์
ให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพ
เพียงพอต่อการบริโภค
และสามารถแข่งขันได้
บนพื้นฐานการใช้
และอนุรักษ์ธรรมชาติอย่างมี
ประสิทธิภาพและยั่งยืน"

รับเรื่องร้องเรียน
 Email:pvlo_cpm@dld.go.thhttps://accounts.mail.go.th
เริ่มใช้ 7 พ.ย.59

...คู่มือการใช้งาน..

IDP-cpm
ระบบจัดเก็บเอกสารกรมปศุสัตว์
ค่านิยมกรมปศุสัตว์

วีดีทัศน์เกษตรกรต้นแบบ
การเลี้ยงโคเนื้อ จังหวัดชัยภูมิ

การพิมพ์หนังสือราชการ

สหกรณ์กรมปศุสัตว์
เพลงมาร์ชปศุสัตว์ชัยภูมิ
เกษตรกรดีเด่นด้านการเลี้ยงโคเนื้อ จังหวัดชัยภูมิ


Copyright 2008
Chaiyaphum Provincial Livestock Office . All right reserved.
พัฒนาเว็บไซต์โดย สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ ถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสาย 1 อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 36000
โทร 0-4481-1457, 0-4481-2334 ต่อ 11,12,13,14 โทรสาร 0-4481-2334 ต่อ 18, 044-821307   Email:pvlo_cpm@dld.go.th   
คณะผู้จัดทำ website
หน้าจอจะแสดงผลได้ดีบน screen resolution 1024 * 768 pixels และ
เว็บเบราเซอร์ Internet Explorer 9, Mozilla Firefox, Google Chrom
+++ เริ่มพัฒนาเว็ปไซด์ ธันวาคม 2547 +++ ปรับปรุง เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2561 +++
ปฏิเสธความรับผิดชอบ (Disclaimer) <Webmaster : sineenadb@dld.go.th>

กลับด้านบน