google  www ปศุสัตว์ชัยภูมิ กรมปศุสัตว์
http://www.dld.go.th/th/


กรมปศุสัตว์
:: แผนงานของกรมปศุสัตว์

ขออนุญาต
:: การใบอนุญาตนำเข้า ขาย และ
   ผลิตอาหารสัตว


โครงการต่าง ๆ
สปอตเขียงสะอาด

จังหวัดชัยภูมิ

รวมลิงค์
  

AmazingCounters.com
 

Check Google Page Rank


 วิธีการติดตั้งเครื่องอ่านบัตรประจำตัวประชาชน ปี 2563 (DLD Smart Service for 2562)
(ลบโปรแกรมเดิมออกก่อนการติดตั้งนะคะ)

สำหรับผู้ขอใช้บริการ
คู่มือสำหรับประชาชน


ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม

“สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิร่วมกับเทศบาลเมืองชัยภูมิจัดพิธีเปิดโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้าจังหวัดชัยภูมิ  เพื่อเฉลิมพระเกียรติ  ศาสตราจารย์  ดร.  สมเด็จเจ้าฟ้าฯ  กรมพระศรีสวางควัฒน  วรขัตติยราชนารี  ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค  คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า  ประจำปีงบประมาณ  2563”

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563  สพ.ญ.ศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้ปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอออกตรวจเยี่ยมเพื่อตรวจสอบโครงการอาหารเสริม(นม) โรงเรียน ปีการศึกษา 2563 ในวันเปิดเทอมวันแรก (1 กรกฎาคม พ.ศ.2563)โดยการสุ่มตรวจอำเภอละ 2 โรงเรียน ในวันแรก และตรวจสอบอย่างต่อเนื่องจนครบทุกโรงเรียน

วันที่ 25 มิถุนายน 2563  สพ.ญ.ศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ  จัดประชุม คณะกรรมการ โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองชัยภูมิ  เพื่อชี้แจงรายละเอียดการก่อสร้างอาคารฯ

วันที่ 22 มิถุนายน 2563  สพ.ญ.ศรีสมัย  โชติวนิช  ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ   มอบหมายให้ สพ.ญ.ทับทอง  บุญเติม หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ เข้าร่วมการตรวจรับรองที่พักซากสัตว์ เพื่อการเคลื่อนย้ายเข้าในหรือผ่านเขตปลอดโรคระบาดร่วมกับด่านกักกันสัตว์นครราชสีมา

 วันที่ 12 มิถุนายน 2563  นางศรีสมัย  โชติวนิช  ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิมอบหมายให้สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเนินสง่า  นำแพะสาว  จำนวน 20 ตัว  ซึ่งขยายผลจากกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะอำเภอเนินสง่า  (ได้รับการสนับสนุนแพะจากโครงการยุทธศาสตร์พัฒนากลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ ปีงบประมาณ 2560  ดำเนินการโดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ)  ไปช่วยเหลือเกษตรกรในหมู่บ้านที่ประสบภัยแล้ง  ตามโครงการจิตอาสาต้านภัยแล้ง  บ้านโนนดินแดง หมู่ที่ 7ตำบลผักปัง อำเภอภูเขียว

 วันที่ 12 มิถุนายน 2563 สพ.ญ.ศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิและสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองชัยภูมิ ร่วมกับเทศบาลเมืองชัยภูมิ รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมผ่าตัดทำหมันถาวร สุนัข – แมว

  วันที่ 11 มิถุนายน 2563 สพ.ญ.ศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้ สพ.ญ.ทับทอง บุญเติม หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองชัยภูมิและผู้แทนสาธารณสุขอำเภอเมืองชัยภูมิ ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมตามมาตรการควบคุมป้องกันโรคโควิด 19 ในตลาดนัดโคกระบือบ้านโคกน้อย ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 

  วันที่ 10-11 มิถุนายน 2563  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ  โดยสัตวแพทย์หญิงศรีสมัย  โชติวนิช  ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอ  จัดฝึกอบรมเกษตรกรหลักสูตร “สร้างเกษตรกรจิตอาสาด้านปศุสัตว์ประจำหมู่บ้าน” ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2563  ณ ห้องประข้าวเหนียว สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยภูมิ 

 วันที่ 4 มิถุนายน 2563 ปศุสัตว์ชัยภูมิประชุมหารือผู้ประกอบการตลาดนัดโค - กระบือ จังหวัดชัยภูมิ เรื่องมาตรการควบคุมป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) 

วันที่ 4 มิถุนายน 2563 ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ อบรมให้ความรู้เรื่องการเลี้ยงสุกรให้แก่ผู้พิการ

วันที่ 4 มิถุนายน 2563 ผู้ว่าฯ ชัยภูมิมอบโคเนื้อให้แก่โรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูล.  ตามโครงการ“โรงเรียนร่วมพัฒนา” โรงเรียนเลี้ยงวัว อำเภอเนินสง่า

 วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ผู้ว่าฯ ชัยภูมิ ร่วมลงนาม MOU โรงเรียนร่วมพัฒนา” โรงเรียนเลี้ยงวัว อำเภอเนินสง่า

 วันที่ 26-27 พฤษภาคม 2563 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ  โดยสัตวแพทย์หญิงศรีสมัย  โชติวนิช  ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ  ได้มอบหมายกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ให้เข้าร่วมตรวจประเมินสถานที่จำหน่ายสินค้า Q จังหวัดชัยภูมิ

 
วันที่ 20 – 22  พฤษภาคม 2563 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ  โดยสัตวแพทย์หญิงศรีสมัย  โชติวนิช  ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์  ได้จัดประชุมชี้แจงการคัดเลือกเกษตรกรเพื่อเข้ารับการฝึกอบรม โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองบัวระเหว จัดกิจกรรม วันอนุรักษ์ควายไทย ประจำปี 2563

23 เมษายน 2563  สัตวแพทย์หญิงศรีสมัย  โชติวนิช  ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ ได้มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองชัยภูมิ ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ทำหมันถาวรสุนัข – แมว

วนที่ 22-23 เมษายน 2563 การสนับสนุนปัจจัยการผลิตเพื่อสนับสนุนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อน ให้แก่เกษตรกรสู้ภัยCOVID-2019

ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิร่วมกับปศุสัตว์อำเภอ เร่งพ่นยาฆ่าเชื้อและฆ่าแมลง คอกม้าทุกคอกทั้งจังหวัดสกัดโรคแอฟริกาในม้า

วันที่  3  เมษายน  2563  สัตวแพทย์หญิงศรีสมัย  โชติวนิช  ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ   ได้ดําเนินการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณอาคารสำนักงาน เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 

2-3 เมษายน 2563 ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ  ตรวจสอบสถานที่จำหน่ายไข่ไก่สดและสถานที่รวบรวมไข่ไก่ เพื่อตรวจสอบการกักตุนสินค้าไข่ไก่สด หรือการขายราคาสูงผิดปกติ  ในสถานการณ์เกิดการแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19)

2 เมษายน 2563 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ ประชุมประจำเดือน มีนาคม 2563 ผ่านระบบทางไกลออนไลน์ (Web Conference) ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ

1 เมษายน ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิจัดประชุมผู้เลี้ยงม้าในจังหวัดชัยภูมิ เพื่อวางแผนการปฏิบัติงานการควบคุม ป้องกัน การเกิดโรคระบาดในม้า  พร้อมให้คำแนะนำในการป้องกันโรคระบาดในม้า ในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ
 
ประกาศจังหวัดชัยภูมิเรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโค-กรบือ โครงการไถ่ชีวิตโคกระบือ เฉลิมพระเกียรติ ฯ
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ วัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
ประกาศจังหวัดชัยภูมิเรื่องประกวดราคาซื้อโค-กรบือ โครงการไถ่ชีวิตโคกระบือ เฉลิมพระเกียรติ ฯ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563
โครงการไถ่ชีวิตโคกระบือเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาพภิเษก โคเนื่อเพศเมีย จำนวน 22 ตัว กระบือเพศเมีย 34 ตัว
ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
(ประกาศ ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2563)

-ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ

-เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- รายละเอียดคุณลักษณะวัสดุการเกษตร

(ประกาศ ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2563)

ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่องประกาศขายทอดตลาด

(ประกาศ ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2563)

ประกาศ เรื่องยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ
ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการ ออกให้แก่ประชาชน พ.ศ.2562
เอกสารเผยแพร่ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ

- โครงการผู้นำอาสาพัฒนาบ้านเกิด


ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิเตือนเกษตรกรผู้เลี้ยงม้าให้เฝ้าระวังและ
เตรียมความพร้อมรับมือโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า (Africa Horse Sickness
)
“ปศุสัตว์ชัยภูมิเตือนเกษตรกรให้ระวังโรคสัตว์หน้าหนาว”

"ปศุสัตว์ชัยภูมิ  เตือนภัยให้เฝ้าระวังสเตรปโตคอกคัส  ซูอิส  หรือ โรคหูดับ"

* โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ASF
* รวมคลิ๊ป องค์ความรู้"โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF)" อันทรงคุณค่า

โรคพิษสุนัขบ้า

โรคไข้หวัดนก
ปศุสัตว์ชัยภูมิ เตือนภัย โรคไข้หูดับ หรือ โรคติดเชื้อสเตรปโตคอกคัส ซูอิส (Streptococcus suis) เป็นโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน (Zoonotic infectious disease) ซึ่งในโรคนี้เป็นการติดต่อจากสุกรสู่คน 
ปศุสัตว์ชัยภูมิ เตือนภัยโรคเฮโมรายิกเซพติซีเมียในกระบือและโคเนื้อ


**ใบแสดงความจำนง โครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริจังหวัดชัยภูมิ**


ยุทธศาสตร์โคกระบือจังหวัดชัยภูมิ


zoning ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ
สาระน่ารู้ด้านปศุสัตว์นางศรีสมัย โชติวนิช
ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ


  "ส่งเสริมและพัฒนา
เทคโนโลยีการปศุสัตว์
ให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพ
เพียงพอต่อการบริโภค
และสามารถแข่งขันได้
บนพื้นฐานการใช้
และอนุรักษ์ธรรมชาติอย่างมี
ประสิทธิภาพและยั่งยืน"

รับเรื่องร้องเรียน
 Email:pvlo_cpm@dld.go.thhttps://accounts.mail.go.th
เริ่มใช้ 7 พ.ย.59

...คู่มือการใช้งาน..

IDP-cpm
ระบบจัดเก็บเอกสารกรมปศุสัตว์
ค่านิยมกรมปศุสัตว์

วีดีทัศน์เกษตรกรต้นแบบ
การเลี้ยงโคเนื้อ จังหวัดชัยภูมิ

การพิมพ์หนังสือราชการ

สหกรณ์กรมปศุสัตว์
เพลงมาร์ชปศุสัตว์ชัยภูมิ
เกษตรกรดีเด่นด้านการเลี้ยงโคเนื้อ จังหวัดชัยภูมิ


Copyright 2008
Chaiyaphum Provincial Livestock Office . All right reserved.
พัฒนาเว็บไซต์โดย สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ ถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสาย 1 อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 36000
โทร 0-4481-1457, 0-4481-2334 ต่อ 11,12,13,14 โทรสาร 0-4481-2334 ต่อ 18, 044-821307   Email:pvlo_cpm@dld.go.th   
คณะผู้จัดทำ website
หน้าจอจะแสดงผลได้ดีบน screen resolution 1024 * 768 pixels และ
เว็บเบราเซอร์ Internet Explorer 9, Mozilla Firefox, Google Chrom
+++ เริ่มพัฒนาเว็ปไซด์ ธันวาคม 2547 +++ ปรับปรุง เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2561 +++
ปฏิเสธความรับผิดชอบ (Disclaimer) <Webmaster : sineenadb@dld.go.th>

กลับด้านบน