google  www ปศุสัตว์ชัยภูมิ กรมปศุสัตว์
http://www.dld.go.th/th/


กรมปศุสัตว์
:: แผนงานของกรมปศุสัตว์

ขออนุญาต
:: การใบอนุญาตนำเข้า ขาย และ
   ผลิตอาหารสัตว


โครงการต่าง ๆ
สปอตเขียงสะอาด

จังหวัดชัยภูมิ

รวมลิงค์
  

AmazingCounters.com
 

Check Google Page Rank


 
ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
การชี้แจงเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อกรมปศุสัตว์
ประกาศจังหวัดชัยภูมิเรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโค-กรบือ โครงการไถ่ชีวิตโคกระบือ เฉลิมพระเกียรติ ฯ
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

--ประกาศต่อ--


วิธีการติดตั้งเครื่องอ่านบัตรประจำตัวประชาชน ปี 2563 (DLD Smart Service for 2562)
(ลบโปรแกรมเดิมออกก่อนการติดตั้งนะคะ)

สำหรับผู้ขอใช้บริการ
คู่มือสำหรับประชาชน


ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 สพ.ญ.ศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ จัดฝึกอบรม หลักสูตร : โครงการพัฒนานวัตกรรมเกษตรและอาหารปลอดภัย กลุ่มนครชัยบุรินทร์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
กิจกรรม : พัฒนาเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงโคคุณภาพกลางน้ำ กลุ่มนครชัยบุรินทร์ อบรมและให้คำปรึกษาการจัดการอาหารโคเนื้อคุณภาพ (กลางน้ำ)ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

 

 

12 กรกฎาคม 2563 ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ อบรมหลักสูตรการเลี้ยงสัตว์ตามหลัก เศรษฐกิจพอเพียง และประชุมหารือเครือข่ายผู้เลี้ยงโคเนื้อจังหวัดชัยภูม

9 กรกฎาคม 2563 ปศุสัตว์ชัยภูมิจัดฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร หลักสูตร “การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม”และ”หลักสูตรการทำฟางหมักยีสต์” ให้กับพนักงานราชการ

“สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิร่วมกับเทศบาลเมืองชัยภูมิ จัดพิธีเปิดโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้าจังหวัดชัยภูมิ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ  ศาสตราจารย์  ดร.  สมเด็จเจ้าฟ้าฯ  กรมพระศรีสวางควัฒน  วรขัตติยราชนารี  ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค  คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า  ประจำปีงบประมาณ  2563”

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563  สพ.ญ.ศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้ปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอออกตรวจเยี่ยมเพื่อตรวจสอบโครงการอาหารเสริม(นม) โรงเรียน ปีการศึกษา 2563 ในวันเปิดเทอมวันแรก (1 กรกฎาคม พ.ศ.2563)โดยการสุ่มตรวจอำเภอละ 2 โรงเรียน ในวันแรก และตรวจสอบอย่างต่อเนื่องจนครบทุกโรงเรียน

วันที่ 25 มิถุนายน 2563  สพ.ญ.ศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ  จัดประชุม คณะกรรมการ โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองชัยภูมิ  เพื่อชี้แจงรายละเอียดการก่อสร้างอาคารฯ

วันที่ 22 มิถุนายน 2563  สพ.ญ.ศรีสมัย  โชติวนิช  ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ   มอบหมายให้ สพ.ญ.ทับทอง  บุญเติม หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ เข้าร่วมการตรวจรับรองที่พักซากสัตว์ เพื่อการเคลื่อนย้ายเข้าในหรือผ่านเขตปลอดโรคระบาดร่วมกับด่านกักกันสัตว์นครราชสีมา

 วันที่ 12 มิถุนายน 2563  นางศรีสมัย  โชติวนิช  ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิมอบหมายให้สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเนินสง่า  นำแพะสาว  จำนวน 20 ตัว  ซึ่งขยายผลจากกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะอำเภอเนินสง่า  (ได้รับการสนับสนุนแพะจากโครงการยุทธศาสตร์พัฒนากลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ ปีงบประมาณ 2560  ดำเนินการโดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ)  ไปช่วยเหลือเกษตรกรในหมู่บ้านที่ประสบภัยแล้ง  ตามโครงการจิตอาสาต้านภัยแล้ง  บ้านโนนดินแดง หมู่ที่ 7ตำบลผักปัง อำเภอภูเขียว

 วันที่ 12 มิถุนายน 2563 สพ.ญ.ศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิและสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองชัยภูมิ ร่วมกับเทศบาลเมืองชัยภูมิ รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมผ่าตัดทำหมันถาวร สุนัข – แมว

  วันที่ 11 มิถุนายน 2563 สพ.ญ.ศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้ สพ.ญ.ทับทอง บุญเติม หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองชัยภูมิและผู้แทนสาธารณสุขอำเภอเมืองชัยภูมิ ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมตามมาตรการควบคุมป้องกันโรคโควิด 19 ในตลาดนัดโคกระบือบ้านโคกน้อย ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 

  วันที่ 10-11 มิถุนายน 2563  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ  โดยสัตวแพทย์หญิงศรีสมัย  โชติวนิช  ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอ  จัดฝึกอบรมเกษตรกรหลักสูตร “สร้างเกษตรกรจิตอาสาด้านปศุสัตว์ประจำหมู่บ้าน” ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2563  ณ ห้องประข้าวเหนียว สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยภูมิ 

 วันที่ 4 มิถุนายน 2563 ปศุสัตว์ชัยภูมิประชุมหารือผู้ประกอบการตลาดนัดโค - กระบือ จังหวัดชัยภูมิ เรื่องมาตรการควบคุมป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) 
 
การชี้แจงเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อกรมปศุสัตว์
ประกาศจังหวัดชัยภูมิเรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโค-กรบือ โครงการไถ่ชีวิตโคกระบือ เฉลิมพระเกียรติ ฯ
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

--ประกาศต่อ--


ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิเตือนเกษตรกรผู้เลี้ยงม้าให้เฝ้าระวังและ
เตรียมความพร้อมรับมือโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า (Africa Horse Sickness
)
“ปศุสัตว์ชัยภูมิเตือนเกษตรกรให้ระวังโรคสัตว์หน้าหนาว”

"ปศุสัตว์ชัยภูมิ  เตือนภัยให้เฝ้าระวังสเตรปโตคอกคัส  ซูอิส  หรือ โรคหูดับ"

* โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ASF
* รวมคลิ๊ป องค์ความรู้"โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF)" อันทรงคุณค่า

โรคพิษสุนัขบ้า

โรคไข้หวัดนก
ปศุสัตว์ชัยภูมิ เตือนภัย โรคไข้หูดับ หรือ โรคติดเชื้อสเตรปโตคอกคัส ซูอิส (Streptococcus suis) เป็นโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน (Zoonotic infectious disease) ซึ่งในโรคนี้เป็นการติดต่อจากสุกรสู่คน 
ปศุสัตว์ชัยภูมิ เตือนภัยโรคเฮโมรายิกเซพติซีเมียในกระบือและโคเนื้อ

ยุทธศาสตร์โคกระบือจังหวัดชัยภูมิ


zoning ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ

นางศรีสมัย โชติวนิช
ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ


  "ส่งเสริมและพัฒนา
เทคโนโลยีการปศุสัตว์
ให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพ
เพียงพอต่อการบริโภค
และสามารถแข่งขันได้
บนพื้นฐานการใช้
และอนุรักษ์ธรรมชาติอย่างมี
ประสิทธิภาพและยั่งยืน"

รับเรื่องร้องเรียน
 Email:pvlo_cpm@dld.go.thhttps://accounts.mail.go.th
เริ่มใช้ 7 พ.ย.59

...คู่มือการใช้งาน..

IDP-cpm
ระบบจัดเก็บเอกสารกรมปศุสัตว์
ค่านิยมกรมปศุสัตว์

วีดีทัศน์เกษตรกรต้นแบบ
การเลี้ยงโคเนื้อ จังหวัดชัยภูมิ

การพิมพ์หนังสือราชการ

สหกรณ์กรมปศุสัตว์
เพลงมาร์ชปศุสัตว์ชัยภูมิ
เกษตรกรดีเด่นด้านการเลี้ยงโคเนื้อ จังหวัดชัยภูมิ


Copyright 2008
Chaiyaphum Provincial Livestock Office . All right reserved.
พัฒนาเว็บไซต์โดย สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ ถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสาย 1 อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 36000
โทร 0-4481-1457, 0-4481-2334 ต่อ 11,12,13,14 โทรสาร 0-4481-2334 ต่อ 18, 044-821307   Email:pvlo_cpm@dld.go.th   
คณะผู้จัดทำ website
หน้าจอจะแสดงผลได้ดีบน screen resolution 1024 * 768 pixels และ
เว็บเบราเซอร์ Internet Explorer 9, Mozilla Firefox, Google Chrom
+++ เริ่มพัฒนาเว็ปไซด์ ธันวาคม 2547 +++ ปรับปรุง เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2561 +++
ปฏิเสธความรับผิดชอบ (Disclaimer) <Webmaster : sineenadb@dld.go.th>

กลับด้านบน