google  www ปศุสัตว์ชัยภูมิ กรมปศุสัตว์
http://www.dld.go.th/th/


กรมปศุสัตว์
:: แผนงานของกรมปศุสัตว์

ขออนุญาต
:: การใบอนุญาตนำเข้า ขาย และ
   ผลิตอาหารสัตว


โครงการต่าง ๆ
สปอตเขียงสะอาด

จังหวัดชัยภูมิ

รวมลิงค์
  

AmazingCounters.com
 

Check Google Page Rank


 
กรมปศุสัตว์เร่งควบคุมโรคลัมปี

--ประกาศต่อ--
วิธีการติดตั้งเครื่องอ่านบัตรประจำตัวประชาชน ปี 2563 (DLD Smart Service for 2562)
(ลบโปรแกรมเดิมออกก่อนการติดตั้งนะคะ)

สำหรับผู้ขอใช้บริการ
คู่มือสำหรับประชาชน


ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม

วันที่ 27 เมษายน 2564 อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบวัสดุทางการแพทย์ (ชุดป้องกันเชื้อโรค PPE) และเครื่องดื่ม  เพื่อส่งกำลังใจให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ ปฏิบัติงานในพื้นที่ รพ.สต.บ้านห้วยคนทา อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ

  วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 นางศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานการประชุมสัมมนารวมพลคน ศพก.เครือข่าย (ด้านปศุสัตว์) ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุมข้าวเหนียว

  วันที่ 26 มีนาคม 2564 นางศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน 1/2564

    วันที่ 18 มีนาคม 2564 นายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “โครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2564” ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

  วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 นางศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ จัดฝึกอบรมหลักสูตร “การเลี้ยงแพะ แกะและการยกระดับฟาร์มมาตรฐาน GFM” ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

  วันที่  23 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ จัดประชุมสัมมนาผู้ประกอบการโรงฆ่าสัตว์หลักสูตร “ชี้แจงพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์  พ.ศ. 2559  และกฎหมายลำดับรอง  เพื่อเตรียมความพร้อมต่ออายุใบอนุญาต”

 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 สพ.ญ.ศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ  เจ้าหน้าที่จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หลักสูตร โครงการสร้างและพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ  ปีงบประมาณ 2564 ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ  จัดฝึกอบรมเกษตรกรการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ขั้นพื้นฐาน ครู ข. ปีงบประมาณ 2564

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564  สัตวแพทย์หญิงศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ และ น.สพ.มาโนชย์  วงศ์แวว ผอ.ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 3   ดำเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตร การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ สำหรับผู้ประกอบการฟาร์มจิ้งหรีด ในพื้นที่อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จำนวน 40 ราย

   วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 สพ.ญ.ศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ ปศุสัตว์ชัยภูมินำเสนอข้อมูลโครงการจัดเลือกเกษตรกรดีเด่น ปี 2564 ผ่านระบบ Web Conference

   วันที่ 25 มกราคม 2564 สพ.ญ.ศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอซับใหญ่ และอำเภอบำเหน็จณรงค์ เข้าตรวจประเมินโรงฆ่าสัตว์ตามกฎกระทรวง

วันที่ 27 มกราคม 2564 สัตวแพทย์หญิงศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ จัดฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตร “พัฒนาอาสาปศุสัตว์สู่ Smart Farmer” โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ปีงบประมาณ 2564 จำนวน 10 ราย

วันที่ 20 มกราคม 2564 สัตวแพทย์หญิงศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ ตรวจประเมินโรงฆ่าสัตว์ เพื่อชี้แจงแนวทางการปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์ให้พร้อมสำหรับการตรวจต่ออายุใบอนุญาต

 วันที่ 18 มกราคม 2564 สพ.ญ. ศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ จัดฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดแพะ ภายใต้ โครงการพัฒนาเครือข่าย การผลิตและการตลาดปศุสัตว์ (แพะ) ปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุม สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ
 
การชี้แจงเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อกรมปศุสัตว์
ประกาศจังหวัดชัยภูมิเรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโค-กรบือ โครงการไถ่ชีวิตโคกระบือ เฉลิมพระเกียรติ ฯ
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

--ประกาศต่อ--


กรมปศุสัตว์เร่งควบคุมโรคลัมปี
ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิเตือนเกษตรกรผู้เลี้ยงม้าให้เฝ้าระวังและ
เตรียมความพร้อมรับมือโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า (Africa Horse Sickness
)
“ปศุสัตว์ชัยภูมิเตือนเกษตรกรให้ระวังโรคสัตว์หน้าหนาว”

"ปศุสัตว์ชัยภูมิ  เตือนภัยให้เฝ้าระวังสเตรปโตคอกคัส  ซูอิส  หรือ โรคหูดับ"

* โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ASF
* รวมคลิ๊ป องค์ความรู้"โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF)" อันทรงคุณค่า

โรคพิษสุนัขบ้า

โรคไข้หวัดนก
ปศุสัตว์ชัยภูมิ เตือนภัย โรคไข้หูดับ หรือ โรคติดเชื้อสเตรปโตคอกคัส ซูอิส (Streptococcus suis) เป็นโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน (Zoonotic infectious disease) ซึ่งในโรคนี้เป็นการติดต่อจากสุกรสู่คน 
ปศุสัตว์ชัยภูมิ เตือนภัยโรคเฮโมรายิกเซพติซีเมียในกระบือและโคเนื้อ

ยุทธศาสตร์โคกระบือจังหวัดชัยภูมิ

zoning ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ


นางศรีสมัย โชติวนิช
ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ


  "ส่งเสริมและพัฒนา
เทคโนโลยีการปศุสัตว์
ให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพ
เพียงพอต่อการบริโภค
และสามารถแข่งขันได้
บนพื้นฐานการใช้
และอนุรักษ์ธรรมชาติอย่างมี
ประสิทธิภาพและยั่งยืน"

รับเรื่องร้องเรียน
 Email:pvlo_cpm@dld.go.thhttps://accounts.mail.go.th
เริ่มใช้ 7 พ.ย.59

...คู่มือการใช้งาน..

IDP-cpm
ระบบจัดเก็บเอกสารกรมปศุสัตว์
ค่านิยมกรมปศุสัตว์

วีดีทัศน์เกษตรกรต้นแบบ
การเลี้ยงโคเนื้อ จังหวัดชัยภูมิ

การพิมพ์หนังสือราชการ

สหกรณ์กรมปศุสัตว์
เพลงมาร์ชปศุสัตว์ชัยภูมิ
เกษตรกรดีเด่นด้านการเลี้ยงโคเนื้อ จังหวัดชัยภูมิ


Copyright 2008
Chaiyaphum Provincial Livestock Office . All right reserved.
พัฒนาเว็บไซต์โดย สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ ถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสาย 1 อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 36000
โทร 0-4481-1457, 0-4481-2334 ต่อ 11,12,13,14 โทรสาร 0-4481-2334 ต่อ 18, 044-821307   Email:pvlo_cpm@dld.go.th   
คณะผู้จัดทำ website
หน้าจอจะแสดงผลได้ดีบน screen resolution 1024 * 768 pixels และ
เว็บเบราเซอร์ Internet Explorer 9, Mozilla Firefox, Google Chrom
+++ เริ่มพัฒนาเว็ปไซด์ ธันวาคม 2547 +++ ปรับปรุง เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2561 +++
ปฏิเสธความรับผิดชอบ (Disclaimer) <Webmaster : sineenadb@dld.go.th>

กลับด้านบน