สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ

ตั้งอยู่เลขที่
167/14 ถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัด สาย 1 ต. ในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์  

044821307, 044811926

0-4481-2334
ฝ่ายบริหารทั่วไป ต่อ 11 
กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์ ต่อ 12  
กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ต่อ 13
กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ต่อ 14 

หรือ

044811926

ฝ่ายบริหารทั่วไป 044-821307
กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์ 044811927
กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 044-811928
กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ต่อ 044-811929


โทรสาร

0-4481-2334 ต่อ 18 

e-mail :
pvlo_cpm@dld.go.th
website
http://pvlo-cpm.dld.go.th/

    Chaiyaphum Provincial Livestock Office

Address
167/14
Chaiyaphum Provincial Chief Livestock Office ,
Ong Karn Borriharn Suan Changwad   Sai 1 Road, Muang District. Chaiyaphum.  36000
Telephone  
+66 4481 2334,
General Management ext. 11
Livestock technology development. ext. 12 
Animal health development. ext. 13
Livestock technology development. ext. 14
Fax
+66 4481 2334  ext. 18
e-mail :
pvlo_cpm@dld.go.th
website :
http://pvlo-cpm.dld.go.th/

 
แผนที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ
   
 
ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น

 

 

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ
ที่อยู่ 167/14 ถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัด สาย 1 อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000 โทร 044-811926 044-821307,044812334
E-mail : pvlo_cpm@dld.go.th www.dld.go.th/pvlo_cpm

ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ที่ทำงาน
FAX
มือถือ e-mail 
1
นางศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ 0 - 4481 - 2334 ต่อ 17
08 - 9845 - 4664 srisamaic[a]dld.go.th
    044-811930   08 - 5660 - 9824  
 
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์
 โทร 044-821307 0 - 4481 - 2334 ต่อ11
ต่อ 18
  pvlo_cpm[a]dld.go.th
2
นายอโนชา  อินทรศร หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ฯ     081-2821203  
3
นายณรงค์  นาคราช เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน     095-1419259  
4
นางสาวศศิธร  หิรัญเขว้า เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน     083-6175606  
5
นางสาวสินีนาฏ  ใบลี เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์     089-7227612  
6
นายธนารัตน์  สิริสัตย์ เจ้าพนักงานสัตวบาล     083-7989695  
7
นางสาวอนุสรา แย้มใย เจ้าพนักงานสัตวบาล     087-3369129  
 
ฝ่ายบริหารทั่วไป  โทร 044-811926 044-821307 0 - 4481 - 2334 ต่อ11
ต่อ 18
  pvlo_cpm[a]dld.go.th
8
นางสุมามาลย์  อุตสาหะ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน     082-7553090  
7
นางสาวชลดา  แพงสา เจ้าพนักงานสัตวบาล     082-6194480  
9
นางลำยวน  ประสานเนตร พนักงานพิมพ์ระดับ 3     093-4849122  
10
นายสมคิด  ภูศักดิ์ พนักงานพิมพ์ระดับ 4     065-1200180  
11
นายประยุทธ  ศรีรังกา พนักงานขับรถยนต์     088-5951470  
12
นายสุรพงศ์  วันเมืองเก่า พนักงานขับรถยนต์     062-1206974  
13
นายสุพจน์  ศรีสงคราม ช่วยงานด้านสัตว์ปีก     081-5336427  
14
นางอัมพร  กองพันธ์ ทำความสะอาด     087-7852688  
15
นายทรงศักดิ์  วงศ์สาระ พนักงานรักษาความปลอดภัย     087-2491504  
16
นายหนูดำ  จันทร์นามอม พนักงานรักษาความปลอดภัย     089-8492673  
17
นางสาวยุภา  วงศ์สาระ ช่วยงานด้านสัตวแพทย์     087-2422644  
 
กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์  โทร 044-811928 0 - 4481 - 2334 ต่อ13
ต่อ18
  pvlo_cpm[a]dld.go.th
18
นางสาวทับทอง  บุญเติม นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ     089-8456722  
19
นายสุรสิทธิ์  วิชัยแสง นายสัตวแพทย์ชำนาญการ     062-2562544  
20
นายณัฐพล  คงปราโมทย์ นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ     065-5504665  
21
นายอภิวัฒน์  สิทธิวงศ์   นักวิทยาศาสตร์     080-7282859  
22
นายธีระพงษ์  พลมณี เจ้าพนักงานสัตวบาล     085-3610739  
23
นายไมตรี  ผาดี พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล     089-9473089  
24
นายพิทักษ์  พันธุ์สามารถ พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล     084-8275388  
25
นายยุทธนา  แก้วขวาน้อย พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล     081-8794156  
26
นายสมพร  กองจันทร์ พนักงานขับรถยนต์     089-5783559  
27
นางสาวปัณฑิตา   ฐานเจริญ ช่วยงานด้านสัตวแพทย์     093-4636434  
 
กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 044-811929 0 - 4481 - 2334 ต่อ14
ต่อ18
  pvlo_cpm[a]dld.go.th
28
นายชุมพล  นาครินทร์   นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ       089-5851556  
29
นางสาวปรียฉัตร  คงอภิรักษ์ นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ    
086-7323263
 
30
นางสาวณัฐพร  แฟงชัยภูมิ นักวิชาการสัตวบาล     088-3443248  
31
นายปิติพล  วันเมืองเก่า นักวิชาการสัตวบาล     086-4593510  
32
นางสัมฤทธิ์  ศรีโฉม นักวิชาการสัตวบาล     062-1640384  
33
นางสาวกุลวดี  คำมาก นักวิชาการสัตวบาล     089-4244909  
34
นายพงษ์สุพรรณ  คณิตชยานันท์ นักวิชาการสัตวบาล     098-1921972  
 
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 044-811927 0 - 4481 - 2334 ต่อ12
ต่อ18
  pvlo_cpm[a]dld.go.th
35
นางเกยูร  เผือกศิลา ปศุสัตว์อำเภอบ้านเขว้า (รก.)     081-9753039  
36
นางสาวอาทิยา  แปลงใจ นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ     094-5961424  
37
นายเสกสรรค์  เลิศกลาง เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน     086-9044925  
38
นางสาวภาวดี  ศรีหาบุตร ช่วยงานสัตวบาล     090-3689906  
 
อำเภอเมืองชัยภูมิ 0 - 4481 - 1818     amp3601[a]dld.go.th
39
นายสุรพล จินดามาตย์ ปศุสัตว์อำเภอ     081-2666927  
40
นายเจตเมธี  สมัยกลาง นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ     083-2043258  
41
นางสาวณัฐฏนันท์ บุตรศรี เจ้าพนักงานสัตวบาล     087-9259136  
42
นายสมเดช มั่นคง ช่วยงานด้านสัตวแพทย์     089-7895686  
43
นายสุรินทร์ ฐานเจริญ ช่วยงานด้านสัตวแพทย์     086-8771298  
45
นางสาวกานดา  ยืนชีวิต ช่วยงานด้านสัตวแพทย์     089-2841311  
46
นายมนตรี  บานดี ช่วยงานด้านสัตว์ปีก     085-9214275  
47
นายวุฒินันท์  แก้วหานาม ช่วยงานด้านสัตว์ปีก     097-3172583  
 
อำเภอบ้านเขว้า     0 – 4489 - 1322
  amp3602[a]dld.go.th
48
นายวิสันต์  ตอพรหม สัตวแพทย์ชำนาญงาน(รก)     087-4248786
49
นายสมคิด  บำรุง เจ้าพนักงานสัตวบาล     098-1098591  
50
นายณัฐกร  ไกรนอก เจ้าพนักงานสัตวบาล     087-2416019  
51
นายวีระพล  น้อยเจริญ ช่วยงานด้านสัตวแพทย์     085-0288221  
52
นางสาวอรอุมา  บุญพิมพ์ ช่วยงานด้านสัตวแพทย์    
097-9583347
 
53
นางสาวคำพลอย  โบราณ ช่วยงานด้านสัตว์ปีก     089-5763682  
 
อำเภอคอนสวรรค์   0 - 4486 - 7389
  amp3603[a]dld.go.th
54
นายประสิทธิ์   ทองกรณ์ ปศุสัตว์อำเภอ     081-4709714  
55
นายทศพล  สวัสดิ์ นายสัตวแพทย์ชำนาญการ     083-1006761  
56
นายเจตพล  กันหาอาจ เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน       087-2153449  
57
นางสาวโสภิตา   แนวโสภี เจ้าพนักงานสัตวบาล     090-2409395  
58
นางสุชาดา     ฉายศรี ช่วยงานด้านสัตวแพทย์      087-2597335   
59
นายจักรกฤษณ์  เงินประมวล ช่วยงานด้านสัตวแพทย์      090-8518421   
60
นางสาวปราณี  ไม้กลาง ช่วยงานด้านสัตวแพทย์     093-4894069  
61
นางสาวศุภัสสร  บุญโนนแต้ ช่วยงานด้านสัตว์ปีก     081-9973982  
 
อำเภอเกษตรสมบูรณ์     0 – 4486 - 9152
  amp3604[a]dld.go.th
62
นายศักดิ์ติกุล หวังชนะ ปศุสัตว์อำเภอ     081-9996052  
63
นายจักรพันธ์  รุ่งเรือง เจ้าพนักงานสัตวบาล     093-4164500  
64
นายไพฑูรย์  จบสูงเนิน ช่วยงานด้านสัตวแพทย์     093-4574666  
65
นางสาวรังสินี  พนมพรม ช่วยงานด้านสัตวแพทย์     093-3369435  
66
นายนงนุช  ชำนิกล้า ช่วยงานด้านสัตว์ปีก     082-1384539  
 
อำเภอหนองบัวแดง     0 – 4487 - 2360
  amp3605[a]dld.go.th
67
นายนำพล  นูโพนทอง สัตวแพทย์ชำนาญงาน (รก.)     084-8234195  
68
นายสมพงษ์  ปานา ช่วยงานด้านสัตวสัตวบาล     081-7892250  
69
นายกันต์ธร  สุวรรณโคตร ช่วยงานด้านสัตวแพทย์     064-6522159  
70
นายศราวุฒิ  ธรรมเพ็ชร ช่วยงานด้านสัตวแพทย์     084-8367507  
71
นายมะณี  คำเพ็ชร ช่วยงานด้านสัตว์ปีก     084-7312397  
 
อำเภอจัตุรัส   0 - 4485 - 1671
  amp3606[a]dld.go.th
72
นายณัฐพงศ์  พัชรไพลิน ปศุสัตว์อำเภอ     089-8485343  
73
นายเจกวินทร์  มิ่งโอโล เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน     087-7173890  
74
นายประทีป  ไพศาลพงษ์ เจ้าพนักงานสัตวบาล     085-7737614  
75
นายเอกชัย  รุจาคม ช่วยงานด้านสัตวแพทย์     083-3844054  
76
นางสาวนิศา  ศุภษร ช่วยงานด้านสัตวแพทย์     087-8778806  
77
นายชาญณรงค์  อยู่ภักดี ช่วยงานด้านสัตว์ปีก     062-4873998  
78
นางสาวจิณห์จุฑา  สุวรรณราช ช่วยงานด้านสัตวแพทย์     095-6122092  
 
อำเภอบำเหน็จณรงค์     0 – 4412 - 7131
  amp3607[a]dld.go.th
79
นายเฉลียว  หงษ์ทอง ปศุสัตว์อำเภอ     087-2451377  
80
นางสาวประจวบ  ปลอดกระโทก เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน     089-0970230  
81
นายโชคชัย  คงฉนวน ช่วยงานด้านสัตวแพทย์     086-2556577  
82
นายฤกษ์ชัย  แก้ววิชิต ช่วยงานด้านสัตวแพทย์     085-2073036  
83
นายปฎิภาณ  ดวงลาดนา ช่วยงานด้านสัตวแพทย์     085-8593465  
84
นางสาวนิตยา  ชาญวิจิตร ช่วยงานด้านสัตว์ปีก     093-0736403  
 
อำเภอหนองบัวระเหว     0 – 4489 - 7060
  amp3608[a]dld.go.th
85
นายทินกร   โพธิ์พันธ์ทูล สัตวแพทย์ชำนาญงาน (รก.)     081-8193218  
86
นายสมคิด  โคตรนาวัง เจ้าพนักงานสัตวบาล     093-4628582  
87
นางสาวกาญจนา  กัณหา เจ้าพนักงานสัตวบาล     087-8745271  
88
นายสันติภาพ  แหนจอน ช่วยงานด้านสัตวแพทย์     088-3597846  
89
นางสาวกัลยา  กัณหา ช่วยงานด้านสัตวแพทย์    
080-0031359
 
90
นางสาวพนิดา  จรแก้ว ช่วยงานด้านสัตว์ปีก     099-8670738  
 
อำเภอเทพสถิต     0 – 4485 - 5181
  amp3609[a]dld.go.th
91
นายชุมพล  รัตน์ชุรี  ปศุสัตว์อำเภอ     081-9550829  
92
นายพิพัฒน์  ดิเรกโภค นายสัตวแพทย์ชำนาญการ รก.     063-9716999  
93
นายอุทรณ์  คงฉนวน เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน     081-9677199  
94
นายนิรันดร์  เพียงชัยภูมิ เจ้าพนักงานสัตวบาล     091-8286723  
95
นายเจนภพ  ศุภวัตรวิบูลย์ เจ้าพนักงานสัตวบาล     081-2665660  
96
นางศิราวรรณ  พูดคร่อง ช่วยงานด้านสัตวแพทย์     098-4578313  
97
นายสิทธิโชค  เสียงเล็ก ช่วยงานด้านสัตว์ปีก     065-9459681  
98
นางสาวภัทรวดี  วงศ์ศรี ช่วยงานด้านสัตว์ปีก     062-5208063  
99
นายมงคล  สมดวง ช่วยงานด้านสัตวแพทย์     062-1795279  
 
อำเภอภูเขียว     0 – 4486 - 2159
  amp3610[a]dld.go.th
100
นายอนุสรณ์  ทอนจรุง ปศุสัตว์อำเภอ     087-8614929  
101
นายพิศิษฐ์  ประทุมมา สัตวแพทย์ชำนาญงาน     081-6605307  
102
นายทวีชัย  ราศรีเกษมสุข เจ้าพนักงานสัตวบาล     088-619-9363  
103
นายสมจิตร  พันธ์ลา ช่วยงานด้านสัตวแพทย์     081-0525942  
104
นายณัฐดนัย  นาสูงเนิน ช่วยงานด้านสัตวแพทย์     082-1567046  
105
นางอรุณี   สุทธวงค์ ช่วยงานด้านสัตว์ปีก     082-7483887  
106
นางสาวสุปราณี  ฝั่งสระ ช่วยงานด้านสัตว์ปีก     087-9594677  
 
อำเภอบ้านแท่น     0 – 4488 - 6003
  amp3611[a]dld.go.th
107
นายอดิศักดิ์  ศรีหาบุตร สัตวแพทย์ชำนาญงาน (รก.)     080-4515298  
108
นายสยาม เร่งเจริญรัตน์ เจ้าพนักงานสัตวบาล     081-8778113  
109
นายวรเชตร์ สามะ ช่วยงานด้านสัตวแพทย์     095-8021152  
110
นางสาวดรุณี สุริวงษ์ ช่วยงานด้านสัตวแพทย์     093-3415368  
111
นายดนตรี  ประชามอญ ช่วยงานด้านสัตว์ปีก     081-0570015  
112
นางสาวประนัดดา  ผลมาตย์ ช่วยงานด้านสัตว์ปีก     098-1821205  
อำเภอแก้งคร้อ     0 – 4488 - 2231
  amp3612[a]dld.go.th
113
นายสมศักดิ์ เลิงนิสสัย สัตวแพทย์ชำนาญงาน (รก.)     081-6607287  
114
นางสาวศันสนีย์ ชารีรินทร์ เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน     061-1146655  
115
นายวรวุฒิ  ชัยภาพ ช่วยงานด้านสัตวแพทย์     080-4893329  
1116
นายสดายุ  เลิงนิสสัย ช่วยงานด้านสัตวแพทย์     099-1710555  
111
นายศราวุฒิ  อันเพชร ช่วยงานด้านสัตว์ปีก     095-9626470  
112
นายอนันต์   แสงภักดี ช่วยงานด้านสัตว์ปีก     065-9320538  
อำเภอคอนสาร     0 – 4487 - 6322
  amp3613[a]dld.go.th
113
นายโชค  แปลงค้างพลู เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน (รก.)     081-0488860  
114
           
115
นายภูริวัจน์ บุญชุบ เจ้าพนักงานสัตวบาล     064-9237945  
116
นางสาววรรณิศา เรืองเจริญ ช่วยงานด้านสัตวแพทย์     087-6390847  
117
นายนุชิต  เพชรอดิเรก ช่วยงานด้านสัตว์ปีก     080-3267896  
อำเภอภักดีชุมพล   0 – 4482 - 8299
  amp3614[a]dld.go.th
118
นายอภิชาติ  อุประ ปศุสัตว์อำเภอ     088-7330716  
119
นายธนกฤต  สุวรรณโชติ เจ้าพนักงานสัตวบาล     095-2926417  
120
นางสาวอรนุช  ก่อกำลัง ช่วยงานด้านสัตวแพทย์     092-3809084  
121
นายแจว  เย็นสันเทียะ ช่วยงานด้านสัตว์ปีก     082-6540040  
อำเภอเนินสง่า   0 - 4484 - 6446
  amp3615[a]dld.go.th
122
นายศุภชัย ละมุนเมือง ปศุสัตว์อำเภอ     093-5165548  
123
นายชัย หงษ์วิเศษ เจ้าพนักงานสัตวบาล     089-5843434  
124
นางสาวสุนิสา พรสูงเนิน ช่วยงานด้านสัตวแพทย์     098-6309527  
125
นายเบอร์ณโด   นิยมพันธ์ ช่วยงานด้านสัตว์ปีก     080-7311495  
อำเภอซับใหญ่   0 – 4473 - 1079
  amp3616[a]dld.go.th
126
นายสุนทร  เนตรวงษ์ ปศุสัตว์อำเภอ     089-5767558  
127
นายประสงค์  แก่นร้านหญ้า เจ้าพนักงานสัตวบาล     062-9830432  
128
นางสาวประภาศรี  วิเศษคร้อ ช่วยงานด้านสัตวแพทย์     061-0805909  
129
นายพงศกร   เชื้อมีแรง ช่วยงานด้านสัตว์ปีก     084-8259172  
 

สรุปจำนวนข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ จ้างเหมาบริการ

ตำแหน่ง
จำนวน
ข้าราชการ
   
ปศุสัตว์จังหวัด  1 ราย
นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ  2 ราย
นายสัตวแพทย์ชำนาญการ  4 ราย
นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ  0 ราย
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
การพัฒนาปศุสัตว์ อาวุโส
 1 ราย
นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ  0 ราย
นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ 2 ราย
ปศุสัตว์อำเภอ อาวุโส  11 ราย
ปศุสัตว์อำเภอชำนาญการ  0 ราย
ปศุสัตว์อำเภอชำนาญงาน 3 ราย
สัตวแพทย์ชำนาญงาน 7 ราย
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน  1 ราย
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติการ  1 ราย
เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน  6 ราย
เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน 3 ราย
รวม
42 ราย
     
ลูกจ้างประจำ
   
พนักงานขับรถยนต์
2
ราย
พนักงานพิมพ์ ส 4
1
ราย
พนักงานพิมพ์ ส 3
1
ราย
พนักงานรักษาความปลอดภัย
1
ราย
พนักงานทั่วไป
1
ราย
รวม
5
ราย
     
พนักงานราชการ
   
นักวิทยาศาสตร์ 1 ราย
นักวิชาการสัตวบาล   ราย
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 1 ราย
พนักงานตรวจโรคสัตว์   ราย
เจ้าพนักงานสัตวบาล   ราย (ช่วยราชการ จำนวน 2 ราย)
พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล   ราย
พนักงานผู้ช่วยปศุสัตว์   ราย
รวม
ราย
 
 
จ้างเหมาบริการ
   
จ้างเหมาบริการช่วยงานสัตวบาล   ราย
พนักงานขับรถยนต์   ราย
พนักงานรักษาความปลอดภัย   ราย
พนักงานรักษาความสะอาด   ราย
รวม
  ราย
ปศุสัตว์ตำบล
   
จ้างเหมาบริการช่วยงานด้านสัตวแพทย์
ราย
 
 
รวมทั้งสิ้น
ราย
     

 

 

 

 
ประวัติความเป็นมา ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ

 

          -  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ  เดิมตั้งอยู่บ้านเลขที่  465 ก.  ถนนโนนม่วง  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองชัยภูมิ  จังหวัดชัยภูมิ  (ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองชัยภูมิ)ภายใต้ชื่อสำนักงานสัตวแพทย์จังหวัดชัยภูมิ  จากหลักฐานที่บันทึกในทำเนียบปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ  พบว่ามีนายแก้ว  คงปรีชา  เป็นสัตวแพทย์จังหวัด  คนแรกในระหว่างปี  พ.ศ.  2465  ถึง  พ.ศ.  2488  และมีผู้ดำรงตำแหน่งปศุสัตว์จังหวัดอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดรวมจนถึงปัจจุบัน  จำนวน  18  ท่าน  โดยนางศรีสมัย  โชติวนิช  ดำรงตำแหน่ง   ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ  คนปัจจุบัน 
-  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ  ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่  167/14  ถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสาย  1  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองชัยภูมิ  จังหวัดชัยภูมิ  บนเนื้อที่  4  ไร่  2  งาน  25  ตารางวา

มีสำนักงานปศุสัตว์อำเภอ จำนวน 16 อำเภอดังนี้

1

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองชัยภูมิ

2

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านเขว้า

3

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอคอนสวรรค์

4

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเกษตรสมบูรณ์

5

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองบัวแดง

6

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอจัตุรัส

7

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบำเหน็จณรงค์

8

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองบัวระเหว

9

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเทพสถิต

10

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอภูเขียว

11

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านแท่น

12

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแก้งคร้อ

13

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอคอนสาร

14

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอภักดีชุมพล

15

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเนินสง่า

16

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอซับใหญ่

 


ทำเนียบปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ

นายแก้ว คงปรีชา

13 มิ.ย. 2465 - 20 .ธ.ค. 2488

นายทวน ชมภูบุตร

6 ก.พ. 2489 - 30 พ.ย. 2490

นายสวัสดิ์ หรูสกุล

13 ธ.ค 2490 - 1 ก.ย.2494

นายสุระ ทิมมาศย์

20 ม.ค. 2494 - 9 ม.ค. 2496

นายสมชาติ บูรณะศิริ

30 ม.ค. 2497 - 28 ม.ค. 2502

นายสมาน ปาละนันท์

25 มี.ค. 2502 - 19 ธ.ค. 2504

นายสาโรจน์ ฉันทะกุล

20 ธ.ค. 2504 - 16 พ.ค. 2522

นายแสวง สิทธิเวช

19 พ.ย. 2522 - 7 ธ.ค. 2523

นายพิณ ยอดเพชร

3 ธ.ค. 2523 - 30 ก.ย. 2524

นายเสริม ปฏิทัศน์

9 ธ.ค. 2524 - 30 ก.ย. 2531

นายทินกร จินดาแก้ว

14 ธ.ค. 2531 - 14 ก.ย. 2535

นายไพศาล จุลฤกษ์

16 พ.ย. 2535 - 30 ก.ย. 2538

นายอดิศักดิ์ ด่านวิวัฒน์พร

14 มี.ค. 2539 - 14 พ.ย. 2539

นายเสริมศักดิ์ เบ้าหล่อเพชร

20 พ.ย. 2539 - 30 ก.ย. 2540

นายสนใจ ถิ่นนคร

1 ธ.ค. 2540 - 18 มี.ค. 2546

นางชัชรีย์ นิตย์ธีรานนท์

24 มี.ค. 2546 - 18 พ.ย. 2546

นายศิริวุฒิ ปกมนตรี

22 ธ.ค. 2546 - 31 ธ.ค. 2547

นางศรีสมัย โชติวนิช

31 ม.ค. 2548 -

 
วิสัยทัศน์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ

 
"ส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์ ให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพ เพียงพอต่อการบริโภค และสามารถแข่งขันได้บนพื้นฐานการใช้ และอนุรักษ์ธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน"

หน้าที่ความรับผิดชอบ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ

           

 • ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ กฎหมายว่าด้วยการบำรุงพันธุ์สัตว์ กฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ กฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลสัตว์ กฎหมายว่าด้วยโรคพิษสุนัขบ้า และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องภายในจังหวัด
 • ดำเนินการเกี่ยวกับสุขภาพสัตว์ การผสมเทียม สุขอนามัย สิ่งแวดล้อมด้านการปศุสัตว์ภายในจังหวัด
 • ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา ประยุกต์ และถ่ายทอดเทคโนโลยีทางวิชาการด้านปศุสัตว์ภายในจังหวัด
 • ปฏิบัติงานร่วมหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. ฝ่ายบริหารทั่วไป
 • ดำเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณและงานธุรการทั่วไป
 • ดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านการเงินงบประมาณ  การบัญชี  วัสดุ  ครุภัณฑ์  การบริหารงานบุคคล  และงานติดต่อประสานงานทั่วไป

 

2. กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์
 1. ศึกษา  วิเคราะห์จัดทำแผนยุทธศาสตร์/โครงการ/แผนงานและงบประมาณด้านการพัฒนาปศุสัตว์  ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์จังหวัด/กลุ่มจังหวัด/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและศักยภาพการปศุสัตว์ในพื้นที่
 2. จัดทำ,ปรับปรุงฐานข้อมูล  และสารสนเทศด้านการปศุสัตว์ให้ครอบคลุม  ครบถ้วน  ทั้งในระบบจังหวัด  อำเภอ  ท้องถิ่นและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้านการปศุสัตว์อย่างทั่วถึง
 3. ติดตาม  และประเมินผลการปฏิบัติงานตามโครงการ  แผนงานงบประมาณ  (กำกับ  ดูแลงาน / โครงการตามพระราชดำริ  และโครงการพิเศษ)
 4. สนับสนุนการปฏิบัติงานตามโครงการ  แผนงานในพื้นที่  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเกษตร และประชาชนในการพัฒนาปศุสัตว์
 5. ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่  ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถบริการประชาชนในการให้คำปรึกษา  แนะนำ  และช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้านปศุสัตว์
 6. ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบูรณาการงานตามยุทธศาสตร์เพื่อให้เกิดความร่วมมือและเป็นข้อมูลในการพิจารณาจัดทำนโยบาย/โครงการ/แผนงาน  ต่อไป
 7. จัดเตรียมความพร้อมให้เกษตรกร  เพื่อรองรับผลกระทบทางสังคมและเศรษฐกิจ
 8. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
3. กลุ่มงานพัฒนาสุขภาพสัตว์
 • ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์กฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลสัตว์  กฎหมายว่าด้วยโรคพิษสุนัขบ้า  และกฎหมายที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบอำนาจ
 • ดำเนินการจัดทำแผนและปฏิบัติงานทางวิชาการด้านสุขศาสตร์สัตว์  ด้านวิทยาการสืบพันธุ์  การรักษาพยาบาลสัตว์ที่ซับซ้อน  และการชันสูตรทางห้องปฏิบัติการ  รวมทั้งสนับสนุนทางวิชาการแก่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ
 • ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านสุขภาพสัตว์

4. กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว ์

  • ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์  ยาสัตว์  กฎหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์  และกฎหมายอื่นตามที่ได้รับมอบอำนาจ
  • ดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาฟาร์ม  หลักสวัสดิภาพสัตว์ และพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์  ตรวจสอบติดตามรักษามาตรฐานฟาร์มที่ผ่านการรับรอง  ควบคุมและสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านมาตรฐานฟาร์มและสินค้าปศุสัตว์แก่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ
  • ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้าน  มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์
5. กลุ่มงานพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์
 • ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัยพัฒนาและประยุกต์เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ผลิตภัณฑ์สัตว์  แนวทางการแก้ไขปัญหาการผลิตสัตว์ให้เหมาะสมที่จะนำไปปฏิบัติในพื้นที่
 • วิเคราะห์ศักยภาพพื้นที่  จัดระบบเขตเศรษฐกิจด้านการผลิตปศุสัตว์  ระบบการตลาดปศุสัตว์จัดตั้งศูนย์ข้อมูลการพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์ประยุกต์
 • กำหนดกลยุทธ์  มาตรการ แผนและแนวทางการปฏิบัติงาน  ถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมไปสู่เกษตรกร  กลุ่มเกษตรกรเป้าหมาย  และองค์กรที่เกี่ยวข้อง  และให้คำปรึกษา  แนะนำเกี่ยวกับระบบการพัฒนาปศุสัตว์
 • ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการบำรุงพันธุ์สัตว์การควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์  และกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
6. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ
 • ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์กฎหมายว่าด้วนการบำรุงพันธุ์สัตว์  กฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์  กฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลสัตว์  กฎหมายว่าด้วยโรคพิษสุนัขบ้า  กฎหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ที่รับผิดชอบ
 • ดำเนินการเกี่ยวกับสุขภาพสัตว์  การผสมเทียมสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อมด้านการปศุสัตว์ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ
 • ให้คำปรึกษา  แนะนำ  และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการปศุสัตว์
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย


 

 

 

 

...