เอกสาร/คู่มือ
ระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารราชการกรมปศุสัตว์พ.ศ. 2551
ตัวชี้วัดข้อมูลข่าวสาร
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
คู่มือศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
ไฟล์ Presentation ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
คู่มือการปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2535
พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2525 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2542
พระราชบัญญัติบำรุงพันธุ์สัตว์ พ.ศ. 2509
พระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว์ พ.ศ. 2533
พระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ.2553
พระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. 2535
พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2499 และฉบับที่เแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ. 2542

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
            เป็นกฎหมายรองรับสิทธิได้รู้ของประชาชน โดยได้กำหนดสิทธิในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ และกำหนดหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่่ของรัฐให้ต้องปฎิบัติตามกฎหมาย เพื่อรองรับและคุ้มครองสิทธิของประชาชนไปพร้อมกัน พระราชบัญญัติฉบับนี้มีแนวความคิดหลักการเพื่อ
  1. ให้ประชาชนมีโอกาสรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินการต่างๆของรัฐ โดยกำหนดข้อยกเว้นให้ชัดเจน เพื่อให้ประชาชนใช้สิทธรับรู้ข้อมูลข่าวสารเพื่อการมีส่วนวร่วมในการกำหนดนโยบายและตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐให้เป็นไปอย่างโปรงใสอันเป็นหลักการพื้นฐานที่สำคัญยิ่งต่อการพัฒนาสังคมประชาธิปไตย
  2. รับรองสิทธิของประชาชนในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการ ที่อยู่ในครอบครัวของหน่วยงานของรัฐ ได้แก่ สิทธิในการขอคำปรึกษา สิทธิในการตรวจดูข้อมูล สิทธิในการขอข้อูลข่าวสารอื่นใดของราชการ สิทธิ ในการขอสำเนาหรือสำเนาที่มีการรับรอง สิทธิในการได้รับรู้ถึงข้อมูลส่วนบุคคล สิทธในการดำเนินการแทนผู้เยาว์ สิทธในการร้องเรียน และสิทธในการอุทธรณ์
  3. ข้อมูลข่าวสารของราชการเกือบทั้งหมด หรือส่วนใหญ่จะต้องสามารถเปิดเผยได้ภายใต้หลักการที่ว่า "เปิดเผยเป็นหลัก ปกปิดเป็นข้อยกเว้น" โดยข้อยกเว้นจะมีได้เฉพาะกรณีที่มีกฎหมายกำหนดว่าไม่ต้องเปิดเผยเท่านั้น

 

1
พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2535  
2 พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2525 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2542    
3 พระราชบัญญัติบำรุงพันธุ์สัตว์ พ.ศ. 2509    
4 พระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว์ พ.ศ. 2533    
5 พระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ.2553    
6 พระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. 2535    
7 พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2499 และฉบับที่เแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ. 2542