สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ

ตั้งอยู่เลขที่
167/14 ถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัด สาย 1 ต. ในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์  
0-4481-2334,0-4481-1457
ฝ่ายบริหารทั่วไป ต่อ 11
กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์ ต่อ 12 หรือ 0-4481-2890
กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ต่อ 13
กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ต่อ 14
โทรสาร

0-4481-2334,0-4481-1457 ต่อ 18

e-mail :
pvlo_cpm@dld.go.th
website
www.dld.go.th/pvlo_cpm

   Chaiyaphum Provincial Livestock Office

Address
167/14
Chaiyaphum Provincial Chief Livestock Office ,
Ong Karn Borriharn Suan Changwad   Sai 1 Road, Muang District. Chaiyaphum.  36000
Telephone  
+66 4481 2334, +66 4481 1457
General Management ext. 11
Livestock technology development. ext. 12
Animal health development. ext. 13
Livestock technology development. ext. 14

Fax
+66 4481 2334,+66 4481 1457 ext. 18
e-mail :
pvlo_cpm@dld.go.th
website :
www.dld.go.th/pvlo_cpm

 
แผนที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ
   
 
ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น
แผนที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ

 

 

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ
ที่อยู่ 167/14 ถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัด สาย 1 อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000
E-mail : pvlo_cpm@dld.go.th www.dld.go.th/pvlo_cpm

ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ที่ทำงาน
FAX
มือถือ e-mail 
1 นางศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ 0 - 4481 - 2334 ต่อ 17
08 - 9845 - 4664 srisamaic[a]dld.go.th
 
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์
0 - 4481 - 2334 ต่อ11
ต่อ 18
  pvlo_cpm[a]dld.go.th
2 นายสุพจน์ ศรีสงคราม หัวหน้ากลุ่มยุทธฯ 0 - 4481 - 2334
08 - 1533 - 6427  
3 นายณัฐพงศ์ พัชรไพลิน ปศุสัตว์อำเภอแก้งคร้อ
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
0 - 4481 - 2334
08 - 9848 - 5343  
4 นาย ณรงค์ นาคราช เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน 0 - 4481 - 2334
09 - 5141- 9259  
5 นางสาวสินีนาฏ ใบลี เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 0 - 4481 - 2334
08 - 9722 - 7612  
6 นายธนารัตน์ สิริสัตย์ เจ้าพนักงานสัตวบาล 0 - 4481 - 1457 ต่อ13
08 - 3798 - 9695  
  ฝ่ายบริหารทั่วไป   0 - 4481 - 2334 ต่อ11
ต่อ 18
  pvlo_cpm[a]dld.go.th
6 นางอัมพร กองพันธ์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 0 - 4481 - 2334
08 - 7785 - 2688  
7 นางสุมามาลย์ อุตสาหะ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 0 - 4481 - 2334
08 - 9211 - 8728  
9 นางลำยวน ประสานเนตร พนักงานพิมพ์ ส 2 0 - 4481 - 2334
08 - 6875 - 9654  
10 นายประยุทธ ศรีรังกา พนักงานขับรถยนต์ 0 - 4481 - 2334
08 - 8595 - 1470  
11 นายสุรพงศ์ วันเมืองเก่า พนักงานขับรถยนต์ 0 - 4481 - 2334
08 - 3370 - 4699  
12 นายสมคิด ภูศักดิ์ พนักงานพิมพ์ ส 3 0 - 4481 - 2334
08 - 9949 - 6842  
13 นายวัชระ เพ็ญศศิธร พนักงานรักษาความปลอดภัย 0 - 4481 - 2334
08 - 9948 - 4595  
14 นางสาวยุภา  วงศ์สาระ จ้างเหมาบริการช่วยงานด้านสัตวแพทย์ 0-4481-2334 ต่อ 11   087-2422644  
15 นายทรงศักดิ์  วงศ์สาระ จ้างทำความสะอาด 0-4481-2334 ต่อ 11   08-7249-1504  
16 นายหนูดำ  จันทร์นามอม รักษาความปลอดภัย 0-4481-2334 ต่อ 11   08-9849-2673  
             
  กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์   0 - 4481 - 1457 ต่อ13
ต่อ18
  pvlo_cpm[a]dld.go.th
17 นายบุญญกฤช ปิ่นประสงค์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 0 - 4481 - 1457 ต่อ13
08 - 1675 - 7765  
18 นางสาวทับทอง บุญเติม นายสัตวแพทย์ชำนาญการ 0 - 4481 - 1457 ต่อ13
08 - 9845 - 6722  
19 นายสมยศ สุรีฤทธิ์ สัตวแพทย์ชำนาญงาน 0 - 4481 - 1457 ต่อ13
08 - 1879 - 0287  
20 นางสาว พรพรรณ ผาดี นักวิทยาศาสตร์ 0 - 4481 - 1457 ต่อ13
08 - 7556 - 3731  
21 นายวิชัย  กองโฮม นายสัตวแพทย์ชำนาญการ 0-4481-2334 ต่อ 13   08-9844-1260  
22 นายพิพัฒน์  ดิเรกโภค นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ 0-4481-2334 ต่อ 13   09-0994-6240  
23 นายธีระพงษ์ พลมณี เจ้าพนักงานสัตวบาล 0 - 4481 - 1457 ต่อ13
08 - 5361 - 0739  
24 นายไมตรี ผาดี พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล 0 - 4481 - 1457 ต่อ13
08 - 9947 - 3089  
25 นายพิทักษ์ พันธุ์สามารถ พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล 0 - 4481 - 1457 ต่อ13
08 - 1660 - 4357  
26 นายสมพร กองจันทร์ พนักงานขับรถ 0 - 4481 - 1457 ต่อ13
08 - 9578 - 3559  
27 นายยุทธนา แก้วขวาน้อย พนักงานผู้ช่วยปศุสัตว์ 0 - 4481 - 1457 ต่อ13
08 - 1879 - 4159  
28            
  กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว 0 - 4481 - 1457 ต่อ14
ต่อ18
  pvlo_cpm[a]dld.go.th
29 นายชุมพล นาครินทร์ นายสัตวแพทย์ชำนาญการ 0 - 4481 - 1457 ต่อ14
08 - 9585 - 1556  
30 นายสันติศักดิ์ จินดามาตย์ ปศุสัตว์อำเภอ 0 - 4481 - 1457 ต่อ14
08 - 1872 - 2370  
31 นายวิสันต์ ตอพรหม สัตวแพทย์ชำนาญงาน 0 - 4481 - 1457 ต่อ14
08 - 7424 - 8786  
32 นางสาวณัฐพร แฟงชัยภูมิ นักวิชาการสัตวบาล 0 - 4481 - 1457 ต่อ14
08 - 6877 - 8817  
33 นายปิติพล วันเมืองเก่า นักวิชาการสัตวบาล 0 - 4481 - 1457 ต่อ14
08 - 7776 - 9966  
34 นางสัมฤทธิ์ ศรีโฉม นักวิชาการสัตวบาล 0 - 4481 - 1457 ต่อ14
09 -4468 - 0848  
35 นางสาวกุลวดี คำมาก นักวิชาการสัตวบาล 0 - 4481 - 1457 ต่อ14
08 - 9424 - 4909  
36
นายพงษ์สุพรรณ คณติชยานันท์
นักวิชาการสัตวบาล 0 - 4481 - 1457 ต่อ14   08 - 6024 - 7322  
  กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์ 0 - 4481 - 2334 ต่อ12
ต่อ18
  pvlo_cpm[a]dld.go.th
37 นายอโนชา อนิทรศร ปศุสัตว์อำเภอ 0 - 4481 - 2334 ต่อ12   08 - 1282- -1203  
38 นางสาวอาทิยา แปลงใจ นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ 0 - 4481 - 2334 ต่อ12   09 - 4596 - 1421  
39
นายเสกสรรค์ เลิศกลาง
เจ้าพนักงานสัตวบาล 0 - 4481 - 2334 ต่อ12
08 - 6904 - 4925  
40 นางสาวอทิตตา โชติมณี เจ้าพนักงานสัตวบาล 0 - 4481 - 2334 ต่อ12
08 - 5200 - 2169  
  อำเภอเมืองชัยภูมิ   0 - 4481 - 3475   0 – 4482 - 1848   amp3601[a]dld.go.th
41 นายสันทัด วงศ์ทรงยศ ปศุสัตว์อำเภอ 0 - 4481 - 3475
08 - 1760 - 8125  
42 นายสุรสิทธิ์ วิชัยแสง นายสัตวแพทย์ชำนาญการ 0 - 4481 - 3475
08 - 5631 - 0158  
43 นายสมควร บัวคำ เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน 0 - 4481 - 3475
08 - 9716 - 1151  
44 นางสาวณัฏฐนันท์ บุตรศรี เจ้าพนักงานสัตวบาล 0 - 4481 - 3475   08 - 7925 - 9136  
  อำเภอบ้านเขว้า     0 – 4489 - 1322
  amp3602[a]dld.go.th
45 นายทวี จันทสังข์ ปศุสัตว์อำเภอ   0 – 4489 - 1322   08 - 7959 - 0689
46 นายโภคา หมู่พรหมมา เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน   0 – 4489 - 1322
08 - 1967 - 0964  
47 นายสมคิด บำรุง เจ้าพนักงานสัตวบาล   0 – 4489 - 1322
08 - 5765 - 4965  
48 นายณัฐกร  ไกรนอก เจ้าพนักงานสัตวบาล 0-4489-1322   08-7241-6019  
  อำเภอคอนสวรรค์   0 - 4486 - 7389
  amp3603[a]dld.go.th
49 นายประสิทธิ์ ทองกรณ์ ปศุสัตว์อำเภอ 0 - 4486 - 7389
08 - 1470 - 9714  
50
นางสุมิตตา  ทองประสา
นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ 0 - 4486 - 7389   08 - 6977 - 1413  
51 นายกิติพร ปานา เจ้าพนักงานสัตวบาล 0 - 4486 - 7389
08 - 6254 - 0482  
52 นางสาวโสภิตา  แนวโสภี เจ้าพนักงานสัตวบาล 0-4486-7389   08-5643-0950  
  อำเภอเกษตรสมบูรณ์     0 – 4486 - 9152
  amp3604[a]dld.go.th
53 นายณฐวัช  ประวาสุข ปศุสัตว์อำเภอ   0 – 4486 - 9152
08 - 9944-8039  
54 นายสุจจา นามวิจิตร เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน 0 – 4486 - 9152
09 - 3508 - 1978  
55 นายรังสฤษดิ์ สินสันเทียะ เจ้าพนักงานสัตวบาล   0 – 4486 - 9152
08 - 1789 - 8301  
  อำเภอหนองบัวแดง     0 – 4487 - 2360
  amp3605[a]dld.go.th
    ปศุสัตว์อำเภอ   0 – 4487 - 2360
   
56 นายนำพล นูโพนทอง สัตวแพทย์ชำนาญงาน 0 – 4487 - 2360
08 - 4823 - 4195  
57 นายสมพงษ์ ปานา จ้างเหมาบริการช่วยงานสัตวบาล 0 – 4487 - 2360
08 - 1789 - 2250  
  อำเภอจัตุรัส   0 - 4485 - 1671
  amp3606[a]dld.go.th
58 นายปรีดา กลึงสุวรรณชัย ปศุสัตว์อำเภอ 0 - 4485 - 1671
08 - 1709 - 0822  
59 นายเจกวินทร์ มิ่งโอโล เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน 0 - 4485 - 1671
08 - 7717 - 3890  
60 นางสาวศันสนีย์ ชาลีรินทร์ เจ้าพนักงานสัตวบาล 0 - 4485 - 1671
09 - 1168 - 5546  
61 นายสุปัน ศรีพลเละ พนักงานทั่วไป 0 - 4485 - 1671
08 - 9578 - 8991  
  อำเภอบำเหน็จณรงค์     0 – 4412 - 7131
  amp3607[a]dld.go.th
62 นายสุรพล  จินดามาตย์ ปศุสัตว์อำเภอ 0-4412-7131   08-1266-6927  
63 นางสาวประจวบ  ปลอดกระโทก เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน 0-4412-7131   08-9097-0230  
64 นายโชคชัย  คงฉนวน จ้างเหมาบริการช่วยงานด้านสัตวแพทย์ 0-4412-7131   08-6255-6577  
  อำเภอหนองบัวระเหว     0 – 4489 - 7060
  amp3608[a]dld.go.th
65 นายทินกร  โพธิ์พันธุ์ทูล สัตวแพทย์ชำนาญงาน 0-4489-7060   08-1819-3218  
66 นายสมคิด   โคตรนาวัง เจ้าพนักงานสัตวบาล 0-4489-7060   08-9849-6684  
67 นางสาวกาญจนา  กัณหา เจ้าพนักงานสัตวบาล 0-4489-7060   08-7874-5271  
  อำเภอเทพสถิต     0 – 4485 - 5181
  amp3609[a]dld.go.th
68 นายวิจัย  รัตนมาศ ปศุสัตว์อำเภอ 0-4485-5181   08-7195-8055  
69 นายนิรันดร์  เพียงชัยภูมิ เจ้าพนักงานสัตวบาล 0-4485-5181   08-9286-0883  
70 นายเจนภพ  ศุภวัตรวิบูลย์ เจ้าพนักงานสัตวบาล 0-4485-5181   08-9711-2563  
71 นางศิราวรรณ  พูดคร่อง จ้างเหมาบริการช่วยงานด้านสัตวแพทย์ 0-4485-5181   09-84578313  
72 นางสาวนุสรา  นันทจินดา จ้างเหมาบริการช่วยงานด้านสัตวแพทย์ 0-4485-5181   09-5212-9441  
  อำเภอภูเขียว     0 – 4486 - 2159
  amp3610[a]dld.go.th
73 นายอดิศักดิ์ ศรีหาบุตร สัตวแพทย์ชำนาญงาน (รักษาการ) 0 – 4486 - 2159
08 - 4306 - 0262  
74 นายพิศิษฐ์ ประทุมมา สัตวแพทย์ชำนาญงาน 0 – 4486 - 2159
08 - 1660 - 5307  
75 นายทวีชัย ราศรีเกษมสุข เจ้าพนักงานสัตวบาล 0 – 4486 - 2159
08 - 9718 - 7432  
  อำเภอบ้านแท่น     0 – 4488 - 6003
  amp3611[a]dld.go.th
76 นายศักดิ์ติกุล  หวังชนะ ปศุสัตว์อำเภอ 0-4488-6003   08 - 1999 - 6052  
77 นายสยาม  เร่งเจริญรัตน์ เจ้าพนักงานสัตวบาล 0-4488-6003   08 - 1877 - 8113  
  อำเภอแก้งคร้อ     0 – 4488 - 2231
  amp3612[a]dld.go.th
78 นายสมศักดิ์ เลิงนิสสัย สัตวแพทย์ชำนาญงาน   0 – 4488 - 2231
08 - 1660 - 7287  
79 นายโชค แปลงค้างพลู เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน   0 – 4488 - 2231
08 -1048 - 8860  
  อำเภอคอนสาร     0 – 4487 - 6322
  amp3613[a]dld.go.th
80 นายสุรพล เพ็ญศศิธร ปศุสัตว์อำเภอ 0 – 4487 - 6322
08 - 1574 - 5141  
81 นายทรงเดช แสงภักดี สัตวแพทย์ชำนาญงาน 0 – 4487 - 6322
08 - 9630 - 6727  
82 นายภูริวัจน์ บุญชุบ เจ้าพนักงานสัตวบาล 0 – 4487 - 6322
08 - 6850 - 5123  
  อำเภอภักดีชุมพล   0 – 4482 - 8299
  amp3614[a]dld.go.th
82 นายอภิชาติ อุประ ปศุสัตว์อำเภอ
0 – 4482 - 8299
  08 - 2107 - 0686  
83 นายสมโภชน์ สุวรรณโชติ เจ้าพนักงานสัตวบาล 0 – 4482 - 8299
08 - 4828 - 5090  
  อำเภอเนินสง่า   0 - 4484 - 6446
  amp3615[a]dld.go.th
84 นายศุภชัย ละมุนเมือง ปศุสัตว์อำเภอ
0 - 4484 - 6446
08 - 9286 - 5224  
85 นายชัย  หงษ์วิเศษ เจ้าพนักงานสัตวบาล
0 - 4484 - 6446
  08 - 9584 - 3434  
  อำเภอซับใหญ่   0 – 4473 - 1079
  amp3616[a]dld.go.th
86 นายสุนทร เนตรวงษ์ ปศุสัตว์อำเภอ 0 – 4473 - 1079
08 - 9576 - 7558  
87 นายประสงค์ แก่นร้านหญ้า เจ้าพนักงานสัตวบาล 0 – 4473 - 1079
08 - 0031 -5077  
 

สรุปจำนวนข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ จ้างเหมาบริการ

ตำแหน่ง
จำนวน
ข้าราชการ
   
ปศุสัตว์จังหวัด   ราย
นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ   ราย
นายสัตวแพทย์ชำนาญการ   ราย
นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ   ราย
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
การพัฒนาปศุสัตว์ อาวุโส
  ราย
นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ   ราย
ปศุสัตว์อำเภอ อาวุโส   ราย
ปศุสัตว์อำเภอชำนาญการ   ราย
ปศุสัตว์อำเภอชำนาญงาน   ราย
สัตวแพทย์ชำนาญงาน   ราย
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน   ราย
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติการ   ราย
เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน   ราย
เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน   ราย
รวม
43 ราย
     
ลูกจ้างประจำ
   
พนักงานขับรถยนต์
2
ราย
พนักงานพิมพ์ ส 3
1
ราย
พนักงานพิมพ์ ส 2
1
ราย
พนักงานรักษาความปลอดภัย
1
ราย
พนักงานทั่วไป
2
ราย
รวม
6
ราย
     
พนักงานราชการ
   
นักวิทยาศาสตร์   ราย
นักวิชาการสัตวบาล   ราย
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์   ราย
พนักงานตรวจโรคสัตว์   ราย
เจ้าพนักงานสัตวบาล   ราย (ช่วยราชการ จำนวน 2 ราย)
พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล   ราย
พนักงานผู้ช่วยปศุสัตว์   ราย
รวม
30
ราย
 
 
จ้างเหมาบริการ
   
จ้างเหมาบริการช่วยงานสัตวบาล 3 ราย
พนักงานขับรถยนต์ 1 ราย
พนักงานรักษาความปลอดภัย 1 ราย
พนักงานรักษาความสะอาด 1 ราย
รวม
6
ราย
ปศุสัตว์ตำบล
   
จ้างเหมาบริการช่วยงานด้านสัตวแพทย์
31
ราย
 
 
รวมทั้งสิ้น
135
ราย
     

 

 

 

 
ประวัติความเป็นมา ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ

 

          -  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ  เดิมตั้งอยู่บ้านเลขที่  465 ก.  ถนนโนนม่วง  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองชัยภูมิ  จังหวัดชัยภูมิ  (ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองชัยภูมิ)ภายใต้ชื่อสำนักงานสัตวแพทย์จังหวัดชัยภูมิ  จากหลักฐานที่บันทึกในทำเนียบปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ  พบว่ามีนายแก้ว  คงปรีชา  เป็นสัตวแพทย์จังหวัด  คนแรกในระหว่างปี  พ.ศ.  2465  ถึง  พ.ศ.  2488  และมีผู้ดำรงตำแหน่งปศุสัตว์จังหวัดอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดรวมจนถึงปัจจุบัน  จำนวน  18  ท่าน  โดยนางศรีสมัย  โชติวนิช  ดำรงตำแหน่ง   ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ  คนปัจจุบัน
          -  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ  ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่  167/14  ถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสาย  1  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองชัยภูมิ  จังหวัดชัยภูมิ  บนเนื้อที่  4  ไร่  2  งาน  25  ตารางวา

มีสำนักงานปศุสัตว์อำเภอ จำนวน 16 อำเภอดังนี้

1

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองชัยภูมิ

2

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านเขว้า

3

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอคอนสวรรค์

4

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเกษตรสมบูรณ์

5

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองบัวแดง

6

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอจัตุรัส

7

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบำเหน็จณรงค์

8

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองบัวระเหว

9

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเทพสถิต

10

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอภูเขียว

11

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านแท่น

12

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแก้งคร้อ

13

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอคอนสาร

14

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอภักดีชุมพล

15

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเนินสง่า

16

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอซับใหญ่

 


ทำเนียบปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ

นายแก้ว คงปรีชา

13 มิ.ย. 2465 - 20 .ธ.ค. 2488

นายทวน ชมภูบุตร

6 ก.พ. 2489 - 30 พ.ย. 2490

นายสวัสดิ์ หรูสกุล

13 ธ.ค 2490 - 1 ก.ย.2494

นายสุระ ทิมมาศย์

20 ม.ค. 2494 - 9 ม.ค. 2496

นายสมชาติ บูรณะศิริ

30 ม.ค. 2497 - 28 ม.ค. 2502

นายสมาน ปาละนันท์

25 มี.ค. 2502 - 19 ธ.ค. 2504

นายสาโรจน์ ฉันทะกุล

20 ธ.ค. 2504 - 16 พ.ค. 2522

นายแสวง สิทธิเวช

19 พ.ย. 2522 - 7 ธ.ค. 2523

นายพิณ ยอดเพชร

3 ธ.ค. 2523 - 30 ก.ย. 2524

นายเสริม ปฏิทัศน์

9 ธ.ค. 2524 - 30 ก.ย. 2531

นายทินกร จินดาแก้ว

14 ธ.ค. 2531 - 14 ก.ย. 2535

นายไพศาล จุลฤกษ์

16 พ.ย. 2535 - 30 ก.ย. 2538

นายอดิศักดิ์ ด่านวิวัฒน์พร

14 มี.ค. 2539 - 14 พ.ย. 2539

นายเสริมศักดิ์ เบ้าหล่อเพชร

20 พ.ย. 2539 - 30 ก.ย. 2540

นายสนใจ ถิ่นนคร

1 ธ.ค. 2540 - 18 มี.ค. 2546

นางชัชรีย์ นิตย์ธีรานนท์

24 มี.ค. 2546 - 18 พ.ย. 2546

นายศิริวุฒิ ปกมนตรี

22 ธ.ค. 2546 - 31 ธ.ค. 2547

นางศรีสมัย โชติวนิช

31 ม.ค. 2548 -

 

วิสัยทัศน ์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ

 
                   "ส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์ ให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพ เพียงพอต่อการบริโภค และสามารถแข่งขันได้บนพื้นฐานการใช้ และอนุรักษ์ธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน"

หน้าที่ความรับผิดชอบ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ

           

 • ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ กฎหมายว่าด้วยการบำรุงพันธุ์สัตว์ กฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ กฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลสัตว์ กฎหมายว่าด้วยโรคพิษสุนัขบ้า และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องภายในจังหวัด
 • ดำเนินการเกี่ยวกับสุขภาพสัตว์ การผสมเทียม สุขอนามัย สิ่งแวดล้อมด้านการปศุสัตว์ภายในจังหวัด
 • ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา ประยุกต์ และถ่ายทอดเทคโนโลยีทางวิชาการด้านปศุสัตว์ภายในจังหวัด
 • ปฏิบัติงานร่วมหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. ฝ่ายบริหารทั่วไป
 • ดำเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณและงานธุรการทั่วไป
 • ดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านการเงินงบประมาณ  การบัญชี  วัสดุ  ครุภัณฑ์  การบริหารงานบุคคล  และงานติดต่อประสานงานทั่วไป

 

2. กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์
 1. ศึกษา  วิเคราะห์จัดทำแผนยุทธศาสตร์/โครงการ/แผนงานและงบประมาณด้านการพัฒนาปศุสัตว์  ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์จังหวัด/กลุ่มจังหวัด/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและศักยภาพการปศุสัตว์ในพื้นที่
 2. จัดทำ,ปรับปรุงฐานข้อมูล  และสารสนเทศด้านการปศุสัตว์ให้ครอบคลุม  ครบถ้วน  ทั้งในระบบจังหวัด  อำเภอ  ท้องถิ่นและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้านการปศุสัตว์อย่างทั่วถึง
 3. ติดตาม  และประเมินผลการปฏิบัติงานตามโครงการ  แผนงานงบประมาณ  (กำกับ  ดูแลงาน / โครงการตามพระราชดำริ  และโครงการพิเศษ)
 4. สนับสนุนการปฏิบัติงานตามโครงการ  แผนงานในพื้นที่  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเกษตร และประชาชนในการพัฒนาปศุสัตว์
 5. ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่  ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถบริการประชาชนในการให้คำปรึกษา  แนะนำ  และช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้านปศุสัตว์
 6. ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบูรณาการงานตามยุทธศาสตร์เพื่อให้เกิดความร่วมมือและเป็นข้อมูลในการพิจารณาจัดทำนโยบาย/โครงการ/แผนงาน  ต่อไป
 7. จัดเตรียมความพร้อมให้เกษตรกร  เพื่อรองรับผลกระทบทางสังคมและเศรษฐกิจ
 8. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
3. กลุ่มงานพัฒนาสุขภาพสัตว์
 • ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์กฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลสัตว์  กฎหมายว่าด้วยโรคพิษสุนัขบ้า  และกฎหมายที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบอำนาจ
 • ดำเนินการจัดทำแผนและปฏิบัติงานทางวิชาการด้านสุขศาสตร์สัตว์  ด้านวิทยาการสืบพันธุ์  การรักษาพยาบาลสัตว์ที่ซับซ้อน  และการชันสูตรทางห้องปฏิบัติการ  รวมทั้งสนับสนุนทางวิชาการแก่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ
 • ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านสุขภาพสัตว์

4. กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว ์

  • ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์  ยาสัตว์  กฎหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์  และกฎหมายอื่นตามที่ได้รับมอบอำนาจ
  • ดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาฟาร์ม  หลักสวัสดิภาพสัตว์ และพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์  ตรวจสอบติดตามรักษามาตรฐานฟาร์มที่ผ่านการรับรอง  ควบคุมและสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านมาตรฐานฟาร์มและสินค้าปศุสัตว์แก่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ
  • ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้าน  มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

5. กลุ่มงานพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์
 • ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัยพัฒนาและประยุกต์เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ผลิตภัณฑ์สัตว์  แนวทางการแก้ไขปัญหาการผลิตสัตว์ให้เหมาะสมที่จะนำไปปฏิบัติในพื้นที่
 • วิเคราะห์ศักยภาพพื้นที่  จัดระบบเขตเศรษฐกิจด้านการผลิตปศุสัตว์  ระบบการตลาดปศุสัตว์จัดตั้งศูนย์ข้อมูลการพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์ประยุกต์
 • กำหนดกลยุทธ์  มาตรการ แผนและแนวทางการปฏิบัติงาน  ถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมไปสู่เกษตรกร  กลุ่มเกษตรกรเป้าหมาย  และองค์กรที่เกี่ยวข้อง  และให้คำปรึกษา  แนะนำเกี่ยวกับระบบการพัฒนาปศุสัตว์
 • ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการบำรุงพันธุ์สัตว์การควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์  และกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
6. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ
 • ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์กฎหมายว่าด้วนการบำรุงพันธุ์สัตว์  กฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์  กฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลสัตว์  กฎหมายว่าด้วยโรคพิษสุนัขบ้า  กฎหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ที่รับผิดชอบ
 • ดำเนินการเกี่ยวกับสุขภาพสัตว์  การผสมเทียมสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อมด้านการปศุสัตว์ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ
 • ให้คำปรึกษา  แนะนำ  และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการปศุสัตว์
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย


 

 

 

 

...
...