แหล่งที่มาของข้อมูล : เว็บไซด์กรมปศุสัตว์

รวมกฎหมาย อนุบัญญัติ ตามพรบ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558

กฎหมายอนุบัญญัติตาม พรบ.โรคระบาดสัตว์ 2558 (อัพเดท 12/01/59 มี 26 ฉบับ)
 

🐴 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขายทอดตลาด

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/E/007/12.PDF

🐔 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กำหนดโรคระบาดสัตว์เพิ่มเติม 2558
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/E/347/10.PDF

🐘 ประกาศกรมปศุสัตว์ หลักเกณฑ์การประกาศเป็นเขตปลอดโรค FMD ในภาคตะวันออก 2558
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/E/341/1.PDF

🐷 ประกาศกรมปศุสัตว์ ทำลายสิ่งของใดๆ 2558

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/E/341/3.PDF

🐤 ระเบียบกรมปศุสัตว์ การดำเนินการกับสัตว์ของกลางที่เป็นโรคระบาดหรือเป็นพาหะของโรคระบาด ซึ่งถูกยึดหรืออายัดไว้ตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์หรือตามกฎหมายอื่น พ.ศ.2558
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/E/335/3.PDF

🐮ประกาศกรมปศุสัตว์ การแจ้งและการดำเนินการกับสัตว์ป่วยหรือตาย 2558
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/E/334/3.PDF (มาตรา 11)

🐯ประกาศกรมปศุสัตว์ การเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ไปยังท้องที่จังหวัดอื่น พ.ศ.2558
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/E/307/5.PDF (มาตรา 34)
🌸ประกาศกรมปศุสัตว์ ทําลายสัตว์ที่เป็นโรคระบาด หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคระบาดหรือสัตว์หรอซากสัตว์ที่เป็นพาหะของโรคระบาด 2558
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/E/303/25.PDF (มาตรา13(4))

🌺 ประกาศกรมปศุสัตว์ เครื่องหมายประจําตัวสัตว์ สําหรับซากสัตว์ที่นําผ่านราชอาณาจักร GPS 2558
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/E/303/21.PDF (มาตรา 9)

🍄ประกาศกรมปศุสัตว์ สิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายที่จําเป็นเท่าที่จ่ายจริงจากเจ้าของสัตว์ เมื่อปรากฏเจ้าของสัตว์ในภายหลัง 2558
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/E/303/19.PDF (ม.14,15)

💐ประกาศกรมปศุสัตว์ การทำการค้าหรือหากำไรในลักษณะคนกลาง ซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์ 2558
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/E/279/9.PDF (มาตรา24,25)

🌸 ปก กรม นำเข้า ส่งออก นำผ่าน ราชอาณาจักร 2558
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/E/258/9.PDF (มาตรา 31)

🌺 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กำหนดท้องที่ภาคตะวันออก เขตควบคุมโรคระบาด (เขต 2) 2558
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/E/251/23.PDF (มาตรา 17)

🌹 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กำหนดสัตว์ชนิดอื่น 2558
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/E/251/20.PDF

🌷 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แต่งตั้งสารวัตร 2558
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/E/251/16.PDF

🌼 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แต่งตั้งสัตวแพทย์ 2558
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/E/245/1.PDF

🌺 ประกาศกรมปศุสัตว์ นำสัตว์หรือซากสัตว์ผ่านด่านกักกันสัตว์ 2558 (จุดตรวจ 47 จุด)
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/E/236/17.PDF (มาตรา 35)

💐 รบ กรม การจัดการอย่างอื่นต่อสิ่งที่ศาลสั่งริบ 2558
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/E/231/1.PDF (มาตรา 78 ว.3)
🌻 รบ กรม การเข้าสำนักงานหรือสถานประกอบการ ตาม ม.24,25 2558
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/E/231/3.PDF (มาตรา 41 ว.4)

🌸 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ 2558
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/E/193/4.PDF

🌺 ระเบียบกรมปศุสัตว์ เคลื่อนย้ายเข้าเขตควบคุมโรค เขตปลอดโรค 2558
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/E/186/2.PDF (มาตรา 18)

🌼 ปก กษ แต่งตั้งนายทะเบียน 2558
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/E/180/7.PDF

💐  ประกาศกรมปศุสัตว์ บัตรประจำตัวสัตวแพทย์และสารวัตร 2558
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/E/180/8.PDF (มาตรา 45 วรรค2)

🌺 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กำหนดคุณสมบัติสัตวแพทย์และสารวัตร 2558
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/E/147/6.PDF

🌸 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กำหนดท่าเข้าท่าออก 2558 (มี 46 ท่า)
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/E/144/8.PDF (มาตรา 32(2))

🌷 ประกาศกรมปศุสัตว์ กำหนดด่านกักกันสัตว์ 2558 (มี 58 ด่าน)
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/E/120/21.PDF

   
   

 

พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2535
พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2525 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2542
พระราชบัญญัติบำรุงพันธุ์สัตว์ พ.ศ. 2509
พระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว์ พ.ศ. 2533
พระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ.2553
พระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. 2535
  พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2499 และฉบับที่เแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ. 2542

พระราชกฤษฎีกา ยกเลิกพระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2502 บังคับในท้องที่เขตเทศบาลนครกรุงเทพ จังหวัดพระนคร และเขตเทศบาลนครธนบุรี จังหวัดธนบุรี เกี่ยวกับไก่ เป็ด และห่าน พ.ศ. 2505 พ.ศ. 2512
พระราชกฤษฎีกา ให้ใช้บทบัญญัติหมวด 1 หมวด 2 หมวด 3 หมวด 4 หมวด 5 แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2499 บังคับแก่สัตว์ปีกจำพวก นก ไก่ เป็ด ห่าน และไข่สำหรับใช้ทำพันธุ์ พ.ศ. 2549
พระราชกฤษฎีกา ให้ใช้บทบัญญัติหมวด 1 หมวด 2 หมวด 3 หมวด 4 หมวด 5 แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2499 บังคับแก่สุนัขและแมว พ.ศ. 2545
พระราชกฤษฎีกา ให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2535 บังคับไก่ เป็ด และห่านในทุกท้องที่ทั่วราชอาณาจักร พ.ศ. 2549

 

กฎกระทรวง (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. 2535
กฎกระทรวง (พ.ศ.2503) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2502
กฎกระทรวง (พ.ศ.2526) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2525
กฎกระทรวง (พ.ศ.2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว์ พ.ศ. 2533
กฎกระทรวง (พ.ศ.2536) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2535
กฎกระทรวง กำหนดการควบคุมการค้าสัตว์และซากสัตว์ พ.ศ. 2552
กฎกระทรวง กำหนดการควบคุมการนำสัตว์หรือซากสัตว์ไปยังท้องที่ต่างจังหวัด พ.ศ. 2548
กฎกระทรวง กำหนดค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมเฉพาะกรณีตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2546
  กฎกระทรวง กำหนดค่าธรรมเนียมใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต และใบแทนใบอนุญาตให้ตั้งหรือดำเนินการสถานพยาบาลสัตว์ พ.ศ. 2552
กฎกระทรวง กำหนดสัตว์ชนิดอื่นตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2546
 

 

 

ระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่าด้วยกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ พ.ศ. 2548
ระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่าด้วยการยึด การทำลาย หรือการส่งกลับซึ่งสัตว์ หรือซากสัตว์ โดยไม่มีค่าชดใช้ พ.ศ. 2531

 

ระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยการขอรับและออกใบรับรองมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์ พ.ศ. 2546
ระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยการจัดให้มีหลักฐานเกี่ยวกับผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ และสัตว์ป่วย กับเอกสารที่เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลสัตว์ และรายงานสถิติสัตว์ป่วย พ.ศ. 2547
ระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยการทำลายสัตว์ที่เป็นโรคระบาด และการทำลายสัตว์ หรือซากสัตว์ที่เป็นพาหนะของโรคระบาด (ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2550
ระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยการทำลายสัตว์ที่เป็นโรคระบาด และการทำลายสัตว์ หรือซากสัตว์ที่เป็นพาหนะของโรคระบาด พ.ศ. 2547
ระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยการทำลายสัตว์ที่เป็นโรคระบาด และการทำลายสัตว์ หรือซากสัตว์ที่เป็นพาหนะของโรคระบาด พ.ศ. 2547
ระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยการอนุญาต การตรวจโรคและการทำลายเชื้อโรค ในการเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2546
ระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยการเปรียบเทียบปรับ พ.ศ. 2547
ระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยการเปรียบเทียบปรับ พ.ศ. 2547
ระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยการเปรียบเทียบปรับ พ.ศ. 2547

 

 

ประกาศกรมปศุตว์ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาต และการอนุญาตให้ขาย จำหน่าย จ่าย แจก แลกเปลี่ยน หรือมีไว้เพื่อขายซึ่งน้ำเชื้อสำหรับผสมพันธุ์ หรือเอ็มบริโอของ ม้า โค กระบือ แพะ แกะ สุกร พ.ศ. 2543
ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง กำหนดด่านกักสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์
ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง กำหนดด่านกักสัตว์ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2499 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542
ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง กำหนดด่านกักสัตว์ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2499 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548
ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง กำหนดด่านกักสัตว์ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2499 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2552
ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2535
ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2535
ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง แต่งตั้งสารวัตรตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2499
ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง แต่งตั้งสารวัตรตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2499
ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง แต่งตั้งสารวัตรตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2499 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542
ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง แต่งตั้งสารวัตรตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2499 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง แต่งตั้งสารวัตรตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2499 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542
ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง แต่งตั้งสารวัตรตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2499 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542

 

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลลานกระบือ เรื่อง การควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลลานกระบือ พ.ศ. 2550
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ เรื่อง การควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ พ.ศ. 2550

 


 

...
...