กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์
 
แบบสำรวจข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือน (ฐปศ.1) (ลิงค์ ดาวโหลด)
แบบสำรวจข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือน (ฐปศ.1) (ไฟล์)
ฝายบริหารทั่วไป
 
คำร้องขอหนังสือรับรอง
ใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว
ใบลาพักผ่อน
ใบเบิกสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (แบบ 7131)
คำขอหนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาล (7100)
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร (แบบ 7223)
แบบขอรับเงินค่าเช่าบ้าน (แบบ 6000)
แบบ ก.ป.ศ.12
ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
แบบขอรับค่าเช่าบ้าน (6005,6006)
คำขอมีบัตรสารวัตร
บัญชีงบเดือนวันทำการและวันลา
กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์
 
001 - ขั้นตอนการออกแผนอนุมัติจัดตั้งสถานพยาบาล
002 - บันทึกสั่งกักสัตว์ พรบ.โรคระบาดสัตว์ ปี 2558
003 - แบบ ฟป1
004 - แบบ ฟป2
005 - แบบ ฟป3
006 - แบบบันทึกรับตัวอย่างเพื่อตรวจทางห้องปฏิบัติการ
007 - แบบฟอร์มส่งตัวอย่างโรคพิษสุนัขบ้า
008 - แบบฟอร์มส่งตัวอย่างสัตว์ปีกเพื่อประกอบการเคลื่อนย้าย
009 - ใบรับรอง GFM
010 - รายงานการสอบสวนโรคและระบาดวิทยาของโรคพิษสุนัขบ้า
   
กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
 
001 - FM-GAP-FAM-00 แบบขอยกเลิกการรับรอง
002 - FM-GAP-FAM-01 แบบขอรับรอง GAP เลี้ยงสัตว์
003 - FM-GAP-FAM-02 แบบขอรับรอง GAPสถานที่ฟักไข่
004 - FM-GAP-FAM-03 แบบขอรับรอง GAP ฟาร์มผึ้ง
005 - FM-GAP-FAM-04 แบบขอรับรอง GAPนกเขาชวาเสียง
006 - หลักเกณฑ์การให้คะแนนการตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟาร์มแกะเนื้อ (มาตรฐานฟาร์มแกะเนื้อ)
007 - หลักเกณฑ์การให้คะแนนการตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟาร์มไก่ไข่ (มาตรฐานฟาร์มไก่ไข่)
011 - หลักเกณฑ์การให้คะแนนการตรวจประเมิน มาตรฐานฟารม์ โคนม
012 - หลักเกณฑ์การตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มโคเนื้อ
013 - หลักเกณฑ์การตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มจิ้งหรีด
014 - หลักเกณฑ์การให้คะแนนการตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟาร์มนกกระทา (มาตรฐานฟาร์มนกกระทา)
015 - หลักเกณฑ์การให้คะแนนการตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟาร์มเป็ดไข่ (มาตรฐานฟาร์มเป็ดไข่)
016 - หลักเกณฑ์การตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี สำหรับฟาร์มเป็ดเนื้อ
017 - หลักเกณฑ์การตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตที่ดี สำหรับฟาร์มเป็ดพันธุ์
018 - หลักเกณฑ์การตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี สำหรับฟาร์มผึ้ง
019 - หลักเกณฑ์การให้คะแนนการตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟาร์มแพะนม (มาตรฐานฟาร์มแพะนม)
020 - หลักเกณฑ์การให้คะแนนการตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟาร์มแพะเนื้อ (มาตรฐานฟาร์มแพะเนื้อ)
021 - หลักเกณฑ์การตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี สำหรับสถานที่ฟักไข่สัตว์ปีก
022 - หลักเกณฑ์การตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี สำหรับฟาร์มสุกร
023 - แบบ ข.ส.1( ขายอาหารสัตว์ขอใหม่)
024 - แบบ ข.ส.2 ( ขายอาหารสัตว์ขอต่อ)
025 - แบบ ข.ส.3 (ขายอาหารสตัว์ขอใบแทน)
026 - แบบ ฆจส.1 (โรงฆ่าสัตว์)
027(1) - แบบเก็บ ตย.ปัสสาวะ (เก็บจากโรงฆ่าสัตว์)
027(2) - แบบเก็บ ตย.ปัสสาวะ (เก็บจากฟาร์ม)
028 -ใบสมัครสถานที่จำหน่ายปศุสัตว์ ok
  031 - หลักเกณฑ์การตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี สำหรับฟาร์มควาย
  032 - หลักเกณฑ์การตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี สำหรับฟาร์มห่าน
033- หลักเกณฑ์การตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี สำหรับฟาร์มกวาง
   
   
แบบ ๓ แบบบันทึกการยึดอายัด
แบบ ๔ แบบบันทึกถ้อยคำ
 
กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์
   
คำร้องขอหนังสือรับรอง