สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ                  ปรับปรุงข้อมูล10/03/2554
 
 
แบบลงทะเบียนการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรด้านปศุสัตว์ (ภัยพิบัติฉุกเฉินภัยแล้ง)  
     
แบบฟอร์มนมโรงเรียน รายงานทุก 15 วัน  
  สำหรับผู้ประกอบการ และ หน่วยจัดซื้อ  
หนังสือราชการ
ครุฑ  
บันทึก
ใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว  
ใบลาพักผ่อน  
ใบเบิกสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (แบบ 7131)  
คำขอหนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาล (7100)  
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร (แบบ 7223)  
แบบขอรับเงินค่าเช่าบ้าน (แบบ 6000)  
แบบ ก.ป.ศ.12  
ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
แบบขอรับค่าเช่าบ้าน (6005,6006)  
คำขอมีบัตรสารวัตร  
บัญชีงบเดือนวันทำการและวันลา  
     
     
แบบฟอร์มรายงานกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์  
     
แบบสรุปรายงานผลงานโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและส่งเสริมการเลี้ยงสุนัขที่ถูกต้องประจำปี 2554  
แบบรายงานการฉีดวัคซีน FMD,Haemo,Bru  
เคลื่อนย้ายสุกรรายสัปดาห์  
การควบคุมโรคในตลาดนัดค้าสัตว์ 2554  
การเสริมสร้างภูมิคุ้มโรคในสัตว์ 2554  
กิจกรรมควบคุมป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ 2554  
ข้อมูลตลาดนัดค้าสัตว์ 2554  
โครงการควบคุม ป้องกันและกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า 2554  
แบบ ตค.1-2 เคลื่อนย้ายสัตว์ใหญ่,สัตว์เล็ก 2554  
แบบ ตค. 1-2 สัตว์ปีก เคลื่อนย้ายสัตว์ปีก 2554  
แบบฟอร์มรายงาน AI-1 2554  
แบบรายงาน รก.1  
แบบรายงานการพ่นยาฆ่าเชื้อ  
แบบรายงานฟาร์มสาธิตการเลี้ยงไก่พื้นเมือง(ฟสธ.2)  
สภาวะเกิดโรคจากการรักษาพยาบาลสัตว์ 2554  
     
     
มาตรฐานฟาร์ม
แบบฟอร์มแจ้งเกี่ยวกับฟาร์มสุกร  
แบบฟอร์มแจ้งเกี่ยวกับฟาร์มเป็ด  
แบบฟอร์มแจ้งเกี่ยวกับฟาร์มไก่เนื้อ  
แบบคำขอยกเลิกแบบคำขอยกเลิกใบรับรองมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์ กรมปศุสัตว์  
แบบตรวจประเมินหลักเกณฑ์การนำสัตว์ปีกเข้าเลี้ยงใหม่  
แบบฟอร์มคำขอรับรองมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์ (ตรวจรับรอง+ตรวจต่ออายุ)  
แบบฟอร์มคำขอรับรองมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์ (กรณีนำสัตว์ปีกเข้าเลี้ยงใหม่)  

แบบขอรับใบอนุญาตตั้งโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์ (แบบ ฆจส . ๑)

 
แบบเก็บตัวอย่างปัสสาวะสุกร  
     
     
แบบฟอร์มของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์  
> เงินกู้สามัญ หน้าที่ 1 , หน้าที่ 2 หมายเหตุ ให้พิมพ์ด้วย กระดาษขนาด F4 และ
พิมพหน้า1 และ หน้า2 ในแผ่นเดียวกัน (หน้า-หลัง)
 
> เงินกู้ฉุกเฉิน หน้าที่ 1 , หน้าที่ 2 หมายเหตุ ให้พิมพ์ด้วย กระดาษขนาด A4 และ
พิมพหน้า1 และ หน้า2 ในแผ่นเดียวกัน (หน้า-หลัง)
   
อื่น ๆ  
ใบสั่งจองซื้อเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์  
คำขอมีบัตรสารวัตร
   
 
   
[ หน้าหลัก ] [ กรมปศุสัตว์ ] [ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ] [เวปไซด์หน่วยงานในสังกัด ] [ เอกสารเผยแพร่ ] [ สถิติ / รายงานทั่วประเทศ ] [งานวิจัย ] [ปศุสัตว์อินทรีย์ ]