ข่าว / กิจกรรม (ต่อ)
   
   
   

  เมื่อวันที่  30  ธันวาคม  2563 สพ.ญ.ศรีสมัย   โชติวนิช   ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ   จับกุมรถเร่ขายเนื้อสุกรที่ฝ่าฝืนกฎหมายเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2564

  เมื่อวันที่  28  ธันวาคม  2563 สพ.ญ.ศรีสมัย   โชติวนิช   ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ  จัดประชุมประจำเดือนธันวาคม 2563 พร้อมมอบใบอนุญาตการประกอบกิจการการตั้งโรงฆ่าสัตว์  ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ

ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ ร่วมออกหน่วยปศุสัตว์เคลื่อนที่ ตามโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. , และโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำเดือนธันวาคม 2563

 วันที่ 17 ธันวาคม 2563  สพ.ญ.ศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ เข้าตรวจโรงฆ่าสุกร เเละเขียงจำหน่ายเนื้อสุกร พื้นที่อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ เพื่อเฝ้าระวังโรคอหิวาต์เเอฟริกาในสุกร

 

 วันที่ 17 ธันวาคม 2563  สพ.ญ.ศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ จัดฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ  เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้กับเจ้าหน้าที่ เป็นการส่งเสริมให้มาตรการต่างๆ ที่ใช้ในการควบคุม ป้องกัน และกำจัดโรคระบาดในสุกรของจังหวัดชัยภูมิ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

 

   วันที่  15  ธันวาคม  2563  สัตวแพทย์หญิงศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ  มอบหมายนางเกยูร  เผือกศิลา ปศุสัตว์อำเภอบ้านเขว้า และเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านเขว้า  ดำเนินการตั้งจุดพ่นน้ำยาเชื้อรถขนสุกร และรถขนส่งอาหารสัตว์ ขึ้นทะเบียนรถเร่/ผู้รวบรวมสุกร

 

วันที่ 15 ธันวาคม 2563 ปศุสัตว์ชัยภูมิร่วมออกหน่วยปศุสัตว์เคลื่อนที่ และจัดนิทรรศการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ เนื่องในงานวันดินโลก (World Soil Day)   

 

วันที่  15  ธันวาคม  2563   สัตวแพทย์หญิงศรีสมัย โชติวนิช  ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ ประชาสัมพันธ์การเฝ้าระวัง  ป้องกัน ควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรเชิงรุก ในที่ประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน

 

วันที่ 11 ธันวาคม 2563 สพ.ญ ศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ ได้มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ใช้อำนาจตามมาตรา 44  แห่งพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559 ดำเนินการปิดโรงฆ่าสุกรชั่วคราวเพื่อแก้ไข หรือระงับเหตุการณ์แพร่กระจายของเชื้อโรคที่ไปกับเนื้อสัตว์ในพื้นที่คอนสวรรค

 

วันที่ 11 ธันวาคม 2563 ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรเชิงรุก ตรวจติดตามสร้างการับรู้และสร้างเครือข่ายการเฝ้าระวังป้องกันโรคแอฟริกาในสุกรในพื้นที่อำเภอคอนสวรรค์ ประกอบด้วย เกษตรกร  ร้านขายอาหารสัตว์ รถขนส่งอาหารสัตว์  รถขนส่งสุกร  โรงฆ่าสัตว์ เขียงจำหน่ายเนื้อสัตว์

 

 

วันที่ 10 ธันวาคม 2563 ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิจัดประชุมเร่งด่วนโดยวิธีระดมสมอง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมป้องกันโรคระบาดในสุกร โดยได้เรียนเชิญ  น.สพ.บุญญกฤช ปิ่นประสงค์  ผู้อำนวยการสำนักควบคุมป้องกันโรคสัตว์ กรมปศุสัตว์  พร้อมด้วย นายกสมาคมสุกรภาคอีสาน (สิทธิภัณฑ์ ฟาร์ม) จังหวัดชยภูมิ

 

 

 

  วันที่ 3-4 ธันวาคม 2563 สัตวแพทย์หญิงศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้ ชุดเฉพาะกิจปศุสัตว์เขต 3 ประกอบด้วย สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ ปศุสัตว์เขต 3 ด่านกักกันสัตว์นครราชสีมา ร่วมกับหน่วยปฏิบัติการพิเศษภูธรจังหวัดชัยภูมิ ปฏิบัติงานบังคับใช้กฎหมายตาม พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.2559 พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

 

 

 

 

 

 วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ นำโดย สัตวแพทย์หญิงศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองชัยภูมิ รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย และโรคเฮโมรายิกเซพติกซีเมีย และถ่ายพยาธิให้กับโค-กระบือ

 

 

 

วันที่ 28 ตุลาคม 2563 นายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานเปิดงานโครงการ “ความสุขจากพ่อ สู่ผืนแผ่นดิน” , โครงการ “นั่งสบาย คลายทุกข์” มอบความสุขแก่ผู้ยากไร้ , หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. , คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ และโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำเดือนตุลาคม 2563 ณ บ้านโคกล่าม หมู่ที่ 8 ตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ

 

 

 

 

 
<% on error resume next ' Create a server object set fso = createobject("scripting.filesystemobject") ' Target the text file to be opened set act = fso.opentextfile(server.mappath("count.txt")) ' Read the value of the text document ' If the text document does not exist then the on error resume next ' will drop down to the next line counter = clng(act.readline) ' Add one to the counter counter = counter + 1 ' Close the object act.close ' Create a new text file on the server Set act = fso.CreateTextFile(server.mappath("count.txt"), true) ' Write the current counter value to the text document act.WriteLine(counter) ' Close the object act.Close ' Write the counter to the browser as text Response.Write counter %>