ข่าว / กิจกรรม (ต่อ)
   

 

 

 

 


ข่าว / กิจกรรม (ต่อ)
   

 

 

 

 

 

 

 

วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 สพ.ญ.ศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ จัดฝึกอบรม หลักสูตร : โครงการพัฒนานวัตกรรมเกษตรและอาหารปลอดภัย กลุ่มนครชัยบุรินทร์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
กิจกรรม : พัฒนาเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงโคคุณภาพกลางน้ำ กลุ่มนครชัยบุรินทร์ อบรมและให้คำปรึกษาการจัดการอาหารโคเนื้อคุณภาพ (กลางน้ำ)ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

 

 

 

 

วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 สพ.ญ.ศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ จัดฝึกอบรม หลักสูตร : โครงการพัฒนานวัตกรรมเกษตรและอาหารปลอดภัย กลุ่มนครชัยบุรินทร์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
กิจกรรม : พัฒนาเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงโคคุณภาพกลางน้ำ กลุ่มนครชัยบุรินทร์ อบรมและให้คำปรึกษาการจัดการอาหารโคเนื้อคุณภาพ (กลางน้ำ)ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

 

 

12 กรกฎาคม 2563 ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ อบรมหลักสูตรการเลี้ยงสัตว์ตามหลัก เศรษฐกิจพอเพียง และประชุมหารือเครือข่ายผู้เลี้ยงโคเนื้อจังหวัดชัยภูม

9 กรกฎาคม 2563 ปศุสัตว์ชัยภูมิจัดฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร หลักสูตร “การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม”และ”หลักสูตรการทำฟางหมักยีสต์” ให้กับพนักงานราชการ

“สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิร่วมกับเทศบาลเมืองชัยภูมิ จัดพิธีเปิดโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้าจังหวัดชัยภูมิ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ  ศาสตราจารย์  ดร.  สมเด็จเจ้าฟ้าฯ  กรมพระศรีสวางควัฒน  วรขัตติยราชนารี  ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค  คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า  ประจำปีงบประมาณ  2563”

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563  สพ.ญ.ศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้ปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอออกตรวจเยี่ยมเพื่อตรวจสอบโครงการอาหารเสริม(นม) โรงเรียน ปีการศึกษา 2563 ในวันเปิดเทอมวันแรก (1 กรกฎาคม พ.ศ.2563)โดยการสุ่มตรวจอำเภอละ 2 โรงเรียน ในวันแรก และตรวจสอบอย่างต่อเนื่องจนครบทุกโรงเรียน

วันที่ 25 มิถุนายน 2563  สพ.ญ.ศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ  จัดประชุม คณะกรรมการ โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองชัยภูมิ  เพื่อชี้แจงรายละเอียดการก่อสร้างอาคารฯ

วันที่ 22 มิถุนายน 2563  สพ.ญ.ศรีสมัย  โชติวนิช  ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ   มอบหมายให้ สพ.ญ.ทับทอง  บุญเติม หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ เข้าร่วมการตรวจรับรองที่พักซากสัตว์ เพื่อการเคลื่อนย้ายเข้าในหรือผ่านเขตปลอดโรคระบาดร่วมกับด่านกักกันสัตว์นครราชสีมา

 วันที่ 12 มิถุนายน 2563  นางศรีสมัย  โชติวนิช  ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิมอบหมายให้สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเนินสง่า  นำแพะสาว  จำนวน 20 ตัว  ซึ่งขยายผลจากกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะอำเภอเนินสง่า  (ได้รับการสนับสนุนแพะจากโครงการยุทธศาสตร์พัฒนากลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ ปีงบประมาณ 2560  ดำเนินการโดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ)  ไปช่วยเหลือเกษตรกรในหมู่บ้านที่ประสบภัยแล้ง  ตามโครงการจิตอาสาต้านภัยแล้ง  บ้านโนนดินแดง หมู่ที่ 7ตำบลผักปัง อำเภอภูเขียว

 วันที่ 12 มิถุนายน 2563 สพ.ญ.ศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิและสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองชัยภูมิ ร่วมกับเทศบาลเมืองชัยภูมิ รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมผ่าตัดทำหมันถาวร สุนัข – แมว

  วันที่ 11 มิถุนายน 2563 สพ.ญ.ศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้ สพ.ญ.ทับทอง บุญเติม หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองชัยภูมิและผู้แทนสาธารณสุขอำเภอเมืองชัยภูมิ ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมตามมาตรการควบคุมป้องกันโรคโควิด 19 ในตลาดนัดโคกระบือบ้านโคกน้อย ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 

  วันที่ 10-11 มิถุนายน 2563  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ  โดยสัตวแพทย์หญิงศรีสมัย  โชติวนิช  ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอ  จัดฝึกอบรมเกษตรกรหลักสูตร “สร้างเกษตรกรจิตอาสาด้านปศุสัตว์ประจำหมู่บ้าน” ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2563  ณ ห้องประข้าวเหนียว สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยภูมิ 

 วันที่ 4 มิถุนายน 2563 ปศุสัตว์ชัยภูมิประชุมหารือผู้ประกอบการตลาดนัดโค - กระบือ จังหวัดชัยภูมิ เรื่องมาตรการควบคุมป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) 

วันที่ 4 มิถุนายน 2563 ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ อบรมให้ความรู้เรื่องการเลี้ยงสุกรให้แก่ผู้พิการ

วันที่ 4 มิถุนายน 2563 ผู้ว่าฯ ชัยภูมิมอบโคเนื้อให้แก่โรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูล.  ตามโครงการ“โรงเรียนร่วมพัฒนา” โรงเรียนเลี้ยงวัว อำเภอเนินสง่า

 วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ผู้ว่าฯ ชัยภูมิ ร่วมลงนาม MOU โรงเรียนร่วมพัฒนา” โรงเรียนเลี้ยงวัว อำเภอเนินสง่า

 วันที่ 26-27 พฤษภาคม 2563 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ  โดยสัตวแพทย์หญิงศรีสมัย  โชติวนิช  ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ  ได้มอบหมายกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ให้เข้าร่วมตรวจประเมินสถานที่จำหน่ายสินค้า Q จังหวัดชัยภูมิ

 
วันที่ 20 – 22  พฤษภาคม 2563 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ  โดยสัตวแพทย์หญิงศรีสมัย  โชติวนิช  ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์  ได้จัดประชุมชี้แจงการคัดเลือกเกษตรกรเพื่อเข้ารับการฝึกอบรม โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองบัวระเหว จัดกิจกรรม วันอนุรักษ์ควายไทย ประจำปี 2563

23 เมษายน 2563  สัตวแพทย์หญิงศรีสมัย  โชติวนิช  ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ ได้มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองชัยภูมิ ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ทำหมันถาวรสุนัข – แมว

วนที่ 22-23 เมษายน 2563 การสนับสนุนปัจจัยการผลิตเพื่อสนับสนุนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อน ให้แก่เกษตรกรสู้ภัยCOVID-2019

ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิร่วมกับปศุสัตว์อำเภอ เร่งพ่นยาฆ่าเชื้อและฆ่าแมลง คอกม้าทุกคอกทั้งจังหวัดสกัดโรคแอฟริกาในม้า

วันที่  3  เมษายน  2563  สัตวแพทย์หญิงศรีสมัย  โชติวนิช  ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ   ได้ดําเนินการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณอาคารสำนักงาน เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 

2-3 เมษายน 2563 ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ  ตรวจสอบสถานที่จำหน่ายไข่ไก่สดและสถานที่รวบรวมไข่ไก่ เพื่อตรวจสอบการกักตุนสินค้าไข่ไก่สด หรือการขายราคาสูงผิดปกติ  ในสถานการณ์เกิดการแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19)

2 เมษายน 2563 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ ประชุมประจำเดือน มีนาคม 2563 ผ่านระบบทางไกลออนไลน์ (Web Conference) ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ

1 เมษายน ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิจัดประชุมผู้เลี้ยงม้าในจังหวัดชัยภูมิ เพื่อวางแผนการปฏิบัติงานการควบคุม ป้องกัน การเกิดโรคระบาดในม้า  พร้อมให้คำแนะนำในการป้องกันโรคระบาดในม้า ในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ

31 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. สัตวแพทย์หญิงศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ จัดประชุมวางแผนการปฏิบัติงานการควบคุม ป้องกัน การแพร่ระบาด”โรคกาฬโรคในม้า (African Horse Sickness)ของจังหวัดชัยภูมิ

วันที่ 19 มีนาคม 2563 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ บังคับใช้กฎหมายกับผู้ประกอบการจำหน่ายเนื้อสัตว์ และโรงฆ่าสัตว์ ได้จับกุมผู้กระทำความผิด 1 ราย ในฐานความผิดประกอบกิจการฆ่าสัตว์โดยไม่ได้รับอนุญาต และไม่แจ้งการฆ่าสัตว์ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพรบ.ควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อจำหน่าย ณ  ตำบลห้วยยายจิ๋ว อำเภอเทพสถิต

16 มีนาคม 2563
กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองบัวระเหว และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอจัตุรัส เข้าตรวจประเมินสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ เพื่อให้การรับรองสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภค (ปศุสัตว์ OK)

วันที่ 13 มีนาคม 2563 ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิร่วมกับเทศบาลตำบลบ้านค่าย ร่วมรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ณ วัดกลางหมื่นแผ้ว ตำบลบ้านค่าย  อำเภอเมือง  จังหวัดชัยภูมิ

วันที่ 13 มีนาคม 2563 ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน และขับเคลื่อนแบบบูรณาการที่จังหวัดชัยภูมิ

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอแก้งคร้อ และศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครราชสีมา สนับสนุนหญ้าแพงโกล่าแห้ง เพื่อให้ความช่วยเหลือฟาร์มโคนมชื่อ”ตุ๊กตาฟาร์ม”ซึ่งประสบอัคคีภัย

 วันที่  27  กุมภาพันธ์  2563  สัตวแพทย์หญิงศรีสมัย  โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ จังหวัดชัยภูมิ  ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ โดยกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์  จัดทำโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “ฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม Good Farming Management (GFM)

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ จัดการประชุมเจ้าหน้าที่ผสมเทียมเพื่อขับเคลื่อนการผลิตโคเนื้อคุณภาพ จังหวัดชัยภูมิ

 วันพุธที่ 12 กพ 63 เวลา 10.00-12.00 น. สัตวแพทย์หญิง ศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ ได้จัดพิธีมอบกระบือเพศเมีย จำนวน 24 ตัว แก่เกษตรกรจำนวน 24 ราย ในพื้นที่บ้านมะกอกงาม ต.ห้วยยายจิ๋ว อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมินำเสนอรูปแบบการพัฒนาชุมชนอย่างครบวงจร ตามรูปแบบบ้านใหม่นาดีโมเดล ในรายการผู้ว่าพบประชาชน ทางสวท.ชัยภูมิ

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ รอง ผอ. รมน.จังหวัด ช.ย. (ท) ปลัดจังหวัดชัยภูมิ และหัวหน้าส่วนราชการ ให้การต้อนรับร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในโอกาสเดินทางมาตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2563

 สัตวแพทย์หญิงศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ฯ และปศุสัตว์อำเภอบ้านเขว้า ออกติดตามตรวจเยี่ยมเกษตรกร ที่เข้าร่วมโครงการปรับเปลี่ยนลดพื้นที่ทำนาไม่เหมาะสม มาเลี้ยงกระบือ  ภายใต้โครงการธนาคารโค กระบือตามพระราชดำริ. และ  ติดตามการเตรียมพร้อมเพื่อลดผลกระทบจากภัยแล้ง

 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมปศุสัตว์ จัดฝึกอบรมอาสาป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ
ซึ่งเป็นการฝึกอบรมรุ่นที่  4 วันที่  27 มกราคม  2563 ณ  ห้องประชุมข้าวเหนียว  สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยภูมิ 

 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมปศุสัตว์ จัดฝึกอบรมอาสาป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ
วันที่  20  มกราคม  2563

 “สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิและศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ชัยภูมิ จัดกิจกรรมให้บริการประชาชนในงานประจำปีเจ้าพ่อพญาแล และงานกาชาดประจำปี 2563” ณ  บูทกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมจัดการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร
ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ 1/2563
ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูม

 จังหวัดชัยภูมิจัดการประกวดพันธุ์โคเนื้อลูกผสมไทย-บราห์มันและกระบือพื้นเมือง
เนื่องในงานประจำปีเจ้าพ่อพญาแลและงานกาชาดจังหวัดชัยภูมิ ปี 2563
วันที่ 14 มกราคม 2563 

 วันที่ 8 มกราคม. 2563 นายณรงค์ วุ่นซิ้ว  ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ  พร้อมด้วยนางศรีสมัย  โชติวนิช  ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ  พบปะหารือกับผู้ประกอบการ  ตามโครงการผู้ว่าราชการจังหวัดพบผู้ประกอบการ 

    วันที่ 25 ธันวาคม 2562 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รอ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูงของรัฐบาล ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวง กรมต่างๆ เดินทางมาตรวจเยี่ยมการแก้ไขปัญหาภัยแล้งของจังหวัดชัยภูมิ

   ปศุสัตว์ชัยภูมิ ออกหน่วยปศุสัตว์เคลื่อนที่ ตาม โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ จังหวัดเคลื่อนที่. หน่วยแพทย์ พ อ ส ว. ณ โรงเรียนบ้านแจ้งใหญ่ ตำบลห้วยแย้. อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ

   สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ ร่วมกับสาธารณสุข และองค์การบริหารส่วนตำบลนาเสียวเร่งรัดควบคุมป้องกันกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า” เร่งให้ความรู้ ฉีดวัคซีนสุนัขและแมว พร้อมเฝ้าระวังต่อเนื่อง 3 ปี ย้ำ อย่าตื่นตระหนกแต่ให้ตระหนักโรคพิษสุนัขบ้าป้องกันได้

     จังหวัดชัยภูมิจัดพิธีเปิดโครงการรณรงค์ (Kick Off)  ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากเเละเท้าเปื่อยและโรคเฮโมรายิกเซพติกซีเมีย

  รายการผู้ว่าพบประชาชน
นายณรงค์  วุ่นซิ้ว  ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ  ออกรายการ ผู้ว่าพบประชาชน ประจําวันพุธที่ 6  พฤศจิกายน  2562  เวลา 08.00-09.00 น. ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชัยภูมิ ประเด็น “การพัฒนาอาชีพการเลี้ยงปศุสัตว์”

ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ ออกหน่วยปศุสัตว์เคลื่อนที่ตามโครงการคลินิคเกษตรกรเคลื่อนที่ ณ  เทศบาลตำบลทุ่งทอง  อำเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ 

จังหวัดชัยภูมิจัดพิธีมอบโค โครงการธนาคารโค – กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริให้เกษตรกรยืมเพื่อการผลิต ได้มอบโคให้เกษตรกรที่ร่วมโครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพ แก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร จังหวัดชัยภูมิ  (ป่าภูแลนคาด้านทิศใต้)  บ้านห้วยน้ำคำ ตำบลภูแลนคา  อำเภอบ้านเขว้า  จำนวน 25 ราย

30  กันยายน  2562  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ  โดยสัตวแพทย์หญิงศรีสมัย  โชติวนิช  ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ  ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ ได้มอบใบรับรองโครงการฟาร์มรักษ์สิ่งแวดล้อมให้แก่ฟาร์มสุกร

วันที่ 23 กันยายน 2562 จังหวัดชัยภูมิ  จัดซ้อมแผนเตรียมความพร้อมรับมือโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรณ ห้องประชุมไอยรา  ชั้น  2  อาคารโรงอาหารหลังใหม่ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตชัยภูมิ

จังหวัดชัยภูมิ โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิจัดงานแสดงสินค้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ปศุสัตว์นครชัยบุรินทร์ ในระหว่างวันที่ 17 - 22 กันยายน 2562 ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น ๑ ศูนย์การค้า เจ.เจ.มอลล์ ถนนกำแพงเพชร 2 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

 

 

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิร่วม ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีพระสงฆ์ร้องเรียนฟาร์มสุกรในเขต อำเภอคอนสวรรค์

 

18 มกราคม 2562   สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ  จัดการฝึกอบรมอาสาปศุสัตว์ในโครงการสร้าง และพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้ารุ่นที่ 2”  จาก 10 อำเภอ  จำนวน 173 ราย  จาก ทั้งหมด  290 ราย   ณ  ห้องประชุม “ข้าวเหนียว”  สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยภูมิ

 

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ ได้จัดฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตรการเลี้ยงปศุสัตว์ภายใต้โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ทำนาไม่เหมาะสม  เพื่อส่งเสริมการเลี้ยงปศุสัตว์ ปีงบประมาณ 2560

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ  ได้ร่วมปฏิบัติงานโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ  โรงเรียนบ้านนาอุดม  ม.6  ต.เจาทอง  อ.ภักดีชุมพล  จังหวัดชัยภูมิ

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ โดยกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์จัดการฝึกอบรม “การใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า (Thai Rabies Net)” ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ 

คณะกรรมการตรวจรับรองเขียงสะอาดจังหวัดชัยภูมิ ซึ่งประกอบด้วย  หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ปศุสัตว์อำเภอเทพสถิต  ปศุสัตว์อำเภอจัตุรัส  ผู้แทนจากสาธารณสุขอำเภอ และผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ได้ร่วมกัน ตรวจรับรองและตรวจต่ออายุสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์สะอาด  (เขียงสะอาด)  ในพื้นที่อำเภอเทพสถิต และอำเภอจัตุรัส 

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ ได้จัดประชุมโครงการซักซ้อมแผนการปฏิบัติงาน และมาตรการเตรียมความพร้อม
การเฝ้าระวังและควบคุมโรคไข้หวัดนกและโรคติดต่อระหว่างสัตว์ และคน  ในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ  ปีงบประมาณ  2556 โดยได้รับเกียรติจากท่านบรรยงค์ วงศ์กนิษฐ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในเปิดการประชุมฯ
 

วันที่ 8 มีนาคม  2556 จังหวัดชัยภูมิจัดพิธีเปิดโครงการเพิ่มปริมาณการผลิตโคเนื้อพันธุ์ดี และสร้างมูลค่าเพิ่มระบบการผลิตเนื้อโคอนามัย  จังหวัดชัยภูมิ ณ  หอประชุมโรงเรียนนายางกลัก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ โดยมี ท่านอนันต์  ลิมปคุปตถาวร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในพิธี

วันจันทร์ที่  5 มีนาคม  2556 คณะสัตวแพทยศาสตร์ ร่วมกับศูนย์บริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอคอนสวรรค์ องค์การปกครองส่วนตำบลคอนสวรรค์ ได้รับเกียรติจากท่านบรรยงค์ วงศ์กนิษฐ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “โครงการค่ายบูรณาการสัตวแพทย์ ครั้งที่ 9”  ณ โรงเรียนบ้านคอนสวรรค์ ตำบลคอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูม

วันจันทร์ที่  4  มีนาคม  2556 จังหวัดชัยภูมิ จัดพิธีเปิดโครงการเพิ่มปริมาณการผลิตโคเนื้อพันธุ์ดี และสร้างมูลค่าเพิ่มระบบการผลิต   เนื้อโคอนามัย  จังหวัดชัยภูมิ ณ  หอประชุมที่ว่าการอำเภอบำเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูมิ โดยมี ท่านอนันต์  ลิมปคุปตถาวร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในพธ

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ  และองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยต้อน จัดพิธีมอบโคโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ และพิิธีเปิดโต๊ะจีนเลี้ยงอาหารโค วันศุกร์ที่  1  มีนาคม  2556 ณ  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยต้อน  ต.หัวยต้อน  อ.เมือง  จ.ชัยภูมิ โดยมีนายบรรยงค์ วงศ์กนิษฐ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ป็นประธานในพิธ

นายพรศักดิ์ เจียรณัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ มอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้ที่ชนะเลิศการประกวดโคเนื้อ ได้รับรางวัล Grand Champion ได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ และ ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดใช้ควายไถนารุ่นเยาวชน ในงานโคเนื้อและกระบือแห่งชาติ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2556 สร้างชื่อเสียงให้จังหวัดชัยภูมิ ณ  ห้องประชุมพญาแล ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิีิ

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ  โดยกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์  ได้จัดการฝึกอบรมเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร รายย่อยในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ  ในโครงการ  “เพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงเพื่อการป้องกันโรคในสุกร”  ประจำปีงบประมาณ  2556  ในวันพุธที่  30  เดือนมกราคม พ.ศ. 2556  ณ  ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูม

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ  จัดฝึกอบรมหลักสูตร “เพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรด้านการผสมเทียม”ให้กับข้าราชการ เจ้าหน้าที่ผสมเทียม และผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในงานผสมเทียม จำนวน 15 ราย ตามหลักการในการพัฒนาบุคลากรสู่ความสำเร็จของงาน ปี  2556  ในระหว่างวันที่  21 – 25  มกราคม  2556 ณ หน่วยผสมเทียม สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเทพสถิ

สำนักงานปศุสัตว์เขต 3 จัดประชุมถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 3 เพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC ) และจัดงานปศุสัตว์สัมพันธ์ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2556 ณ สุรสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ในวันที่ 17 มกราคม 2556

 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอคอนสวรรค์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ  จัดประกวดกระบือในงานประเพณีคอนสวรรค์รับขวัญนกเป็ดน้ำ  ประจำปี  2555 ในวันที่ 24 ธันวาคม 2555 ณ สนามโรงเรียนชุมชนบ้านจอก อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ

 สำำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ  จัดทำโครงการรณรงค์ทำหมันสุนัขและแมว  ประจำปีงบประมาณ  2556  ณ  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดชัยภูมิ และจัดหน่วยเคลื่อนที่ออกให้บริการในชุมชนต่างๆ ซึ่งได้ดำเนินการตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2555

21  พฤศจิกายน  2555 นายแพทย์ประสิทธิ์ ชัยวิรัตนะ เป็นประธานในพิธีีมอบโคโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ในพื้นที่ ตำบลนาเสียว และตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองชัยภูมิ มอโคให้เกษตรจำนวน 100 ตัว

20  ธันวาคม  2555  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ ร่วมออกหน่วยให้บริการตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่
ณ เทศบาลตำบลบ้านแก้ง  ตำบลบ้านแก้ง  อำเภอภูเขียว  จังหวัดชัยภูมิ โดยมีนายพรศักดิ์  เจียรณัย  ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในพิธี

14  ธันวาคม  2555 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ  ร่วมออกหน่วยเคลื่อนที่ตามโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ  สยามกุฎราชกุมาร เนื่องในวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ (9 ธันวาคม)  ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาล หมู่ที่ 4  ตำบลบ้านตาล อำเภอบำเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูม

  จังหวัดชัยภูมิ จัดพิธีไถ่ชีวิตโค เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 85  พรรษา 5 ธันวาคม  2555  และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา  80 พรรษา  12 สิงหาคม 2555 วันพุธที่  5  ธันวาคม  2555  ณ  สนามหน้าศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ โดยมีนายพรศักดิ์  เจียรณัย   ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานพิธีไถ่ชีวิตโค 

เมื่อวันที่  20  พฤศจิกายน  2555  กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์  ได้จัดประชุมการแก้ไขปัญหาการค้างจ่ายเงินค่าตอบแทน การเลี้ยงไก่เนื้อเพื่อการส่งออก ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ
ข่าวประชาสัมพันธ์ / แผ่นพับ
 

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิออกหน่วยบริการ โครงการจังหวัดเคลื่อนที่พร้อมจัดกิจกรรม
วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก (World rabies 2012)

ในวันที่   11  กันยายน  2555 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ  จัดประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจสุขภาพ และการขออนุญาตเคลื่อนย้ายม้า  ประจำปี  2555   ณ  ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ โดยหัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี องค์ประธานกิตติมศักดิ์ มูลนิธิ พอ.สว. เสด็จตรวจเยี่ยมหน่วยแพทย์ พอ.สว. ณ  โรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคม ต.ท่ามะไฟหวาน  อ.แก้งคร้อ  จ.ชัยภูมิ

29 กรกฎาคม 2555 ที่สนามหน้าที่ว่าการอำเภอเทพสถิต นายพิสิษฐ์ เหล่าศิริรัตน์ พร้อมด้วยครอบครัว และ ผู้มีจิตศรัทราจากกรุงเทพมหานคร ได้ร่วมกับ อำเภอเทพสถิต สถานีตำรวจภูธรเทพสถิต สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเทพสถิต และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ จัดพิธีีไถ่ชีวิตโค-กระบือ จำนวน 60 ตัว เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ 

เมื่อวันที่  ๒๙  พฤษภาคม  ๒๕๕๕  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ  ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากเทศบาลเมืองพล   อำเภอพล  จังหวัดขอนแก่น  คณาจารย์คณะสัตวแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น  และผู้ประกอบการหม่ำเมืองพล ซึ่งมาศึกษาดูงาน การพัฒนาการจัดตั้งกลุ่มผู้ประกอบการหม่ำจังหวัดชัยภูมิ  และการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์  (หม่ำ)

ายแพทย์สุรวิทย์ คนสมบูรณ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง สาธารณสุข เป็นประธานในพิธี "วันพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำ และช่วยเหลือภัยแล้งจังหวัดชัยภูมิ ปี 2555 " ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2555 ณ โครงการสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองเขื่อง (กุดตุ้ม) อันมาจากพระราชดำริ ตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูม

กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด สำนักงานปศุสัตว์อำเภอจัตุรัส สำนักงานสาธารณสุขอำเภอจัตุรัส  และผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ได้ร่วมกันตรวจประเมินสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์สะอาด (เขียงสะอาด) และให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากเทศบาลตำบลนากลาง   จังหวัดหนองบัวลำภู  ศึกษาดูงานการพัฒนาโรงฆ่าสัตว์ และตลาดสดติดแอร์   ของตลาดสดหนองบัวใหญ่ 

 5  เมษายน  2555   สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ ร่วมออกหน่วยเคลื่อนที่ตามโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามกุฎราชกุมาร ณ  บริเวณที่ว่าการอำเภอเนินสง่า  ตำบลหนองฉิม  อำเภอเนินสง่า  จังหวัดชัยภูมิ โดยมีนายบรรยงค์ วงศ์กนิษฐ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ  เป็นประธาน

นายบรรยงค์ วงศ์กนิษฐ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ให้เกียรติมาเยี่ยมชมการประกวดแข่งขัน การปรุงอาหารจากเนื้อสัตว์ปลอดสารปลอดโรคเพื่อผู้บริโภคปลอดภัย เนื่องในงานประจำปีฉลองอนุสาวรีย์เจ้าพ่อพญาแล และงานกาชาดจังหวัดชัยภูมิ ปี 2555  ณ บริเวณด้านหน้าสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูม

วันที่ 22 ธันวาคม 2554 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ ร่วมออกหน่วยเคลื่อนที่ ตามโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามกุฎราชกุมาร เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์พระวรชายา ครั้งนี้จัดขึ้น  ณ  บริเวณที่ว่าการอำเภอแก้งคร้อ  ตำบลช่องสามหมอ  อำเภอแก้งคร้อ  จังหวัดชัยภูม

นายสุรพันธ์ ดิสสะมาน ปลัดจังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วยส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรเอกชน จัดหน่วยบริการ ประชาชน ตามโครงการ “ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ” และ จัดพิธีไถ่ชีวิต โค – กระบือ เฉลิมพระเกียรติ ฯ ณ โรงเรียนโป่งขุนเพชร ตำบลโคกสะอาด อำเภอบ้านหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ 

 

===ข่าวที่นำเสนอแล้ว===
<% on error resume next ' Create a server object set fso = createobject("scripting.filesystemobject") ' Target the text file to be opened set act = fso.opentextfile(server.mappath("count.txt")) ' Read the value of the text document ' If the text document does not exist then the on error resume next ' will drop down to the next line counter = clng(act.readline) ' Add one to the counter counter = counter + 1 ' Close the object act.close ' Create a new text file on the server Set act = fso.CreateTextFile(server.mappath("count.txt"), true) ' Write the current counter value to the text document act.WriteLine(counter) ' Close the object act.Close ' Write the counter to the browser as text Response.Write counter %>